Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Praca » Jak napisać umowę o pracę?
Jak napisać umowę o pracę?


Umowa o pracę


Umowa o pracę jest to zgodne oświadczenie woli stron, według którego jedna ze stron, zwana pracownikiem, zobowiązuje się świadczyć pracę w sposób powtarzający się na rzecz drugiej strony, zwanej pracodawcą, który z kolei zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem. Jest to umowa dwustronna, odpłatna i konsensualna (Żołyński 2010: 209).

Umowa o pracę może przybrać formę: umowy na czas nieokreślony, umowy na czas określony, umowa na czas wykonywania określonej pracy, umowa na zastępstwo. Każda z tych umów może zostać poprzedzona umową na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy (por. Bejnarowicz i inni 2008: 6).

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Każda zmiana warunków umowy o pracę, również wymaga pisemnej formy. Umowa o pracę określa strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności (art. 29 Kodeksu pracy):

 1. rodzaj pracy,

 2. miejsce wykonania pracy,

 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

 4. wymiar czasu pracy,

 5. termin rozpoczęcia pracy.

Wzór umowy o pracę


................................
(miejscowość i data)

................................
(pieczęć pracodawcy)

................................
(numer REGON-EKD)


UMOWA O PRACĘ

zawarta dnia .......................... w .......................... pomiędzy
.....................(nazwa firmy)..................... w .........................., przy ul. .........................., reprezentowaną przez ..........................,
a
.....................(imię i nazwisko)....................., zamieszkałym/zamieszkałą w .........................., legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym nr ..........................,
na .......... (na jaki czas: okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy) ....

 1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
  1. rodzaj umówionej pracy ..... (stanowisko, zawód) .......
  2. miejsce wykonywania pracy ...................................
  3. wymiar czasu pracy ..............................................
  4. wynagrodzenie ..... (składniki wynagrodzenia, ich wysokość, podstawa prawna ich ustalenia) ..... ..........................................................................
  5. inne warunki zatrudnienia ..................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
  6. ........................ (dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku do wynagrodzenia /art. 151 § 1 k.p./ - dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy) ..............

 2. Termin rozpoczęcia pracy ......................................

.................................................................
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej)


.....................................
(data i podpis pracownika)


Wzór umowy o pracę na okres próbny


................................
(miejscowość i data)

................................
(pieczęć pracodawcy)

................................
(numer REGON-EKD)


UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY

zawarta dnia .......................... w .......................... pomiędzy
.....................(nazwa firmy)..................... w .........................., przy ul. .........................., reprezentowaną przez .........................., zwaną dalej Pracodawcą,
a
.....................(imię i nazwisko)....................., zamieszkałym/zamieszkałą w .........................., legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym nr .........................., zwanym/zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§ 1

Pracodawca zatrudnia pracownika na okres próbny od dnia .......................... do dnia .........................., w wymiarze czasu pracy .........................., na stanowisku ..........................

§ 2

Miejscem pracy jest siedziba firmy w .........................., ul. ..........................

§ 3

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonywaną pracę w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - .......................... zł (słownie: .......................... zł) brutto, płatne do ........... dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu przepracowanym;
2) premie i dodatki na warunkach określonych w regulaminie pracy przyjętym w .......(nazwa firmy)........ w dniu .....................

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...................................
Pracownik
...................................
Pracodawca

Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [506098]
· Jak napisać upoważnienie? [424713]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199363]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [166733]
· Jak napisać notatkę służbową? [159952]
· Jak napisać życiorys? [153521]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [143794]
· Jak napisać sprawozdanie? [118179]
· Jak napisać list? [97845]
· Jak napisać podanie? [92552]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)