Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Praca » Jak napisać umowę zlecenia? (1z2)
Jak napisać umowę zlecenia? (1z2)
Wzór 1 · Wzór 2


Umowa zlecenia


Umowa zlecenia uregulowana została w księdze trzeciej Kodeksu cywilnego, w przepisach art. 734-751. Według Kodeksu cywilnego (art. 750) przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie zostały uregulowane innymi przepisami.

Umowa zlecenia jest umową konsensualną i co najmniej dwustronnie zobowiązującą. Jej przedmiotem jest odpłatne lub nieodpłatne dokonanie określonej czynności prawnej: „przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca, mandatariusz) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy, mandanta). W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Zasada ta nie uchybia jednak przepisom o formie pełnomocnictwa” (Podel 2011: 466).

Pracę w ramach umowy zlecenia może świadczyć zarówno osoba fizyczna, jak i firma. W umowie zlecenia należy podać m.in. dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy, datę rozpoczęcia i zakończenia umowy, rodzaj czynności, które mają być wykonane, miejsce wykonania zlecenia, ustalić wynagrodzenie lub podać podstawy jego ustalenia. Zleceniodawca jest uprawniony do wskazania sposobu wykonania zlecenia.

Różnica pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło:

Umowę zlecenia różni od umowy o dzieło przedmiot umowy. Umowę o dzieło zawiera się, gdy wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamawiającemu wyników (rezultatów) swojej pracy, czyli dzieła, i jest on odpowiedzialny za pomyślne wykonanie dzieła. Umowę zlecenia natomiast zawiera się w sytuacji, gdy zleceniobiorca ma wykonać pewne czynności na rzecz zleceniodawcy. Wynik nie jest tu tak ważny, lecz starania w celu osiągnięcia tego wyniku. Zwykle w ramach umowy o dzieło zleca się wykonanie usługi.

Umowa zlecenia jest określana mianem umowy starannego działania. W ramach tej umowy można prowadzić księgowość, przepisywać teksty (np. prace magisterskie), prowadzić akwizycję itp.(Młodzikowska 2007: 238).


Wzór 1UMOWA ZLECENIA

zawarta w dniu ............... w ......................... pomiędzy:
............................................................................, zwanym w treści umowy "Zleceniodawcą",
a
..........................................., legitymującym się dowodem osobistym seria .......... nr ........ wydanym przez .................................................................................., zamieszkałym w ................................. przy ul. ......................................................., zwanym w treści umowy "Zleceniobiorcą", o następującej treści:

§ 1

Zleceniodawca powierza wykonanie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać następujące czynności: ........................... ................................................................... ...................................................................

§ 2

Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości ................. zł (słownie ................................. złotych), płatne w terminie .......... dni od daty przedstawienia rachunku przez Zleceniobiorcę w siedzibie Zleceniodawcy.

§ 3

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy wykonaniu zlecenia.

§ 4

Na podstawie niniejszej umowy, wykonania opisanych powyżej czynności Zleceniobiorca nie może powierzyć innym osobom bez dodatkowej zgody Zleceniodawcy.

§ 5

Umowa niniejsza zawarta jest od dnia............ do dnia .....................

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

§ 7

Zleceniodawca będzie wykonywał zlecenie w miejscu przez siebie ustalonym.

§ 8

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...................................
Zleceniodawca
...................................
ZleceniobiorcaZnajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [503134]
· Jak napisać upoważnienie? [421858]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199043]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [165973]
· Jak napisać notatkę służbową? [159397]
· Jak napisać życiorys? [152686]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [141636]
· Jak napisać sprawozdanie? [116972]
· Jak napisać list? [95952]
· Jak napisać skargę? [91423]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)