Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Inne » Jak napisać umowę użyczenia?
Jak napisać umowę użyczenia?


Umowa użyczenia


Umowa użyczenia uregulowana jest w art. 710-719 Kodeksu cywilnego. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.). Użyczający i biorący określani są czasem jako odpowiednio komodant i komodatariusz.

W przypadku, gdy umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może używać rzeczy w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania (art. 712 k.c.).

Pieniądze nie mogą być przedmiotem użyczenia. Mogą nim być za to rzeczy ruchome i nieruchomości. Do zawarcia umowy użyczenia nie jest wymagana szczególna forma. Czynność taka nie jest również wymieniana w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, co oznacza wyłączenie jej spod obowiązku rejestracji w urzędzie skarbowym (por. Bejnarowicz i in. 2008: 80).

Cechą charakterystyczną użyczenia jest nieodpłatność. To między innymi odróżnia je od najmu, „przedmiotem użyczenia mogą być te same rzeczy co najmu, a użyczający nie musi być właścicielem rzeczy” (Podel 2011: 370). Do użyczenia odnoszą się przepisy dotyczące czynności prawnych nieodpłatnych (art. 59, 84, 528, 530 Kodeksu cywilnego).

Z kolei od darowizny odróżnia użyczenie to, że w przypadku użyczenia rzecz cały czas pozostaje własnością osoby użyczającej. Natomiast jeśli chodzi o dzierżawę to biorący rzecz do używania ma prawo pobierać z niej pożytki, a przy użyczeniu takiego prawa nie ma (por. Młodzikowska 2007: 81).

WzórUMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu ……………………. w ………………………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Użyczającym,
a
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Biorącym, o następującej treści:

§ 1

Użyczający zobowiązuje się zezwolić Biorącemu na bezpłatne używanie oddanych mu następujących rzeczy: ……………………………………………………….

§ 2

Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu opisane w § 1 rzeczy na okres od dnia ……………… do dnia ……………….. Po upływie powyższego terminu Biorący zobowiązuje się użyczone rzeczy zwrócić bez wezwania i w stanie niepogorszonym.

§ 3

Biorący przez podpisanie niniejszej umowy potwierdza, że rzeczy o których mowa w § 1 zostały mu wydane, zapoznał się z ich stanem technicznym i nie wnosi co do niego żadnych zastrzeżeń.

§ 4

Biorący zobowiązuje się do używania rzeczy, o których mowa w § 1 zgodnie z ich przeznaczeniem. Oświadcza, że bez pisemnej zgody Użyczającego, nie powierzy użyczonych rzeczy innej osobie.

§ 5

Wszelkie koszty z tytułu korzystania z rzeczy użyczonych przez cały czas trwania umowy poniesie Biorący.

§ 6

Wszelkie koszty napraw i ulepszeń, których dokonanie stanie się konieczne w trakcie trwania umowy poniesie Biorący.

§ 7

Jeśli Biorący używa rzeczy w sposób niezgodny z umową lub przeznaczeniem, Użyczający może zażądać zwrotu rzeczy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...................................
Użyczający
...................................
Biorący

Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [509225]
· Jak napisać upoważnienie? [428006]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199955]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [167769]
· Jak napisać notatkę służbową? [160622]
· Jak napisać życiorys? [154494]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [146554]
· Jak napisać sprawozdanie? [119975]
· Jak napisać list? [100113]
· Jak napisać podanie? [94983]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)