Bibliografia


Bibliografia stanowi wykaz dokumentów (książek, artykułów, publikacji elektronicznych itp.) cytowanych lub wykorzystywanych przez autora najczęściej pracy naukowej lub popularnonaukowej.

Bibliografia może nosić różne nazwy: Wykaz literatury, Wykaz źródeł, Literatura cytowana itp.

Wskazówki

 • Wpisy w bibliografii umieszcza się w porządku alfabetycznym.

 • Bibliografię można podzielić według grup publikacji na np. akty prawne, słowniki, publikacje elektroniczne itp.
 • Schemat wpisu w bibliografii wygląda mniej więcej tak:
  autor, tytuł, miejsce i rok wydania,

  czyli np.

  Cempel Czesław, Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Poznań: 2003.

 • W przypadku pracy napisanej pod redakcją, najpierw podaje się tytuł publikacji, potem nazwisko redaktora ze skrótem red.

Wpis – opis występujących elementów

 • IMIĘ I NAZWISKO AUTORA – należy podawać w formie przyjętej z opisywanego dokumentu.
 • TYTUŁ – należy również podać w formie przyjętej z opisywanego dokumentu. Jeśli posiada podtytuł można go podać, lecz nie trzeba.
 • NUMER TOMU – jeśli książka jest podzielona na tomy, zaznaczany przez użycie skrótu „t.” i podania numeru tomu. Umieszcza się go po tytule.
 • WYDAWCA – jeśli występuje kilku wydawców, wpisuje się nazwę pierwszego. Można pominąć określenia typu: SA, sp. z o.o. itp.
 • MIEJSCE WYDANIA – jeśli występuje kilka miejsc wydania można podać tylko to, które występuje jako pierwsze, albo wszystkie łącząc je myślnikiem, np. „Warszawa-Koszalin”. Natomiast gdy nie ma informacji o miejscu wydania wpisuje się w nawiasach kwadratowych skrót „b.m.” (czytaj: bez miejsca).
 • ROK WYDANIA – należy stosować cyfry arabskie. Jeśli nie podano roku wydania wpisuje się w nawiasach kwadratowych skrót: „b.r.” (czytaj: bez roku).

Przykład (pierwsza strona)

Poniżej zaprezentowana bibliografia została przygotowana pod system przypisów w tekście.

Skomentuj