Upoważnienie: Jak napisać upoważnienie?

Upoważnienie: Jak napisać upoważnienie?

PODZIEL SIĘ

Zobacz czym jest upoważnienie, jaki układ zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem upoważnienia.


Upoważnienie

Upoważnienie jest to oficjalne uprawnienie osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby upoważniającej i wykonania za nią określonych zadań. Należy w nim wyraźnie wskazać osobę upoważniającą i upoważnioną.

Zwykle upoważnienie przydaje się, gdy trzeba odebrać/złożyć jakieś oficjalne pismo w urzędzie, sądzie, czy innej instytucji.

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane osoby udzielającej upoważnienia (imię, nazwisko, adres, numer dowodu);

  3. Nagłówek („Upoważnienie”);

  4. Informacja kogo dotyczy upoważnienie;

  5. Adres i numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej;

  6. Informacja do czego zostaje upoważniona;

  7. Podpis osoby upoważniającej.

Wzór

Upoważnienie - wzór

Upoważnienie – wzór
…………………………
(miejscowość, data)

…………………………
(imię i nazwisko)
…………………………
(adres)
…………………………
(nr dokumentu tożsamości)
…………………………
(PESEL)

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany (podpisana) upoważniam Pana (Panią) …………………………, zamieszkałego (zamieszkałą) w ………………………… przy ulicy …………………………, legitymującego (legitymującą) się dowodem osobistym [lub inny dokument tożsamości, np. paszport] o numerze …………………………, nr PESEL …………………………, do czynności związanych z ………………………… .

…………………………
(czytelny podpis)

Przykład

Upoważnienie - przykład

Upoważnienie – przykład
Nowe, 23.05.2008 r.

Adam Kowalski
ul. Nowa 5
09-345 Nowe
nr dowodu os. ACU 643466

Upoważnienie

Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Podpisano
Adam Kowalski

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ