Wniosek o urlop wypoczynkowy · Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego ·
Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego ·
Wniosek o urlop macierzyński · Wniosek o urlop na żądanie

Wniosek o udzielenie

urlopu bezpłatnego

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn (art. 174 Kodeksu pracy).

Urlop bezpłatny jest przerwą w świadczeniu pracy, w trakcie której stosunek pracy trwa, jednak w tym czasie ulegają zawieszeniu wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy – pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, a pracodawca nie może żądać spełnienia przez niego obowiązków pracowniczych (Żołyński 2010: 275).

Przykład: Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego


Warszawa, 22.01.2006 r.

Jan Kowalski
redaktor pomocniczy

Wydawnictwo NOLAN
w/m

Wniosek
o udzielenie urlopu bezpłatnego

Proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w okresie od 7 marca 2006 r. do 31 października 2006 r. Wniosek uzasadniam koniecznością sprawowania opieki nad chorą matką, który jest osobą samotną i po poważnym zabiegu operacyjnym.

Jan Kowalski


Wniosek o urlop macierzyński

Urlop macierzyński jest jedną z najważniejszych uprawnień pracowniczych związanych z urodzeniem dziecka. Udzielenie urlopu macierzyńskiego następuje na wniosek pracownicy.

Długość urlopu jest uzależniona od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (art. 180 Kodeksu pracy):

  1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przykład: Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego


Warszawa, 11.12.2005 r.

Aneta Kotowska
referent

Wydawnictwo NOLAN
w/m

Wniosek
o udzielenie urlopu macierzyńskiego

W związku z przewidywanym na dzień 24 stycznia 2006 r. porodem proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni, tj. od 24 stycznia 2006 r. do 12 czerwca 2006 r.

Aneta Kotowska

W załączeniu:
1. Zaświadczenie lekarskie


Wniosek o urlop na żądanie

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu (art. 167 Kodeksu pracy).

Urlop na żądanie pozwala pracownikowi na niezwłoczne skorzystanie z urlopu w nieprzewidzianych sytuacjach życiowych. Pracodawca nie może odmówić mu zgody. Urlop na żądanie udzielany jest w ramach urlopu wypoczynkowego, nie jest to dodatkowy urlop (Żołyński 2010: 267).

Przykład: Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie


Warszawa, 22.05.2006 r.

Jan Kowalski
redaktor pomocniczy

Wydawnictwo NOLAN
w/m

Wniosek
o udzielenie urlopu na żądanie

Na podstawie art. 167 Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi urlopu na żądanie w dniu 3 czerwca 2006 r. (jeden dzień roboczy).

Jan Kowalski


Skomentuj