Rozwiązanie umowy o pracę

za porozumieniem stron


Jeśli zarówno pracownik jak i pracodawca wyrażą zgodę na rozwiązanie stosunku pracy zostaje on rozwiązany za porozumieniem stron. Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę może wystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca. Składa wówczas ofertę. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najdogodniejszą dla obu stron formą ustania zatrudnienia. Nie wymaga także uzasadnienia.

Wzór 1: Oferta pracownika dotycząca rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron


…………………………
(miejscowość, data)

…………………….
(dane pracownika,
stanowisko)

……………………..
(dane pracodawcy)

Zwracam się do Pana ……………….. z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu ………………… na zasadzie porozumienia stron z dniem ………………

………………………..
(podpis pracownika)

………………………………..
(potwierdzenie pracodawcy)


Wzór 2: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron


………………………
(miejscowość, data)

……………………..
(dane pracodawcy)

Rozwiązanie umowy o pracę
za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron zawartej w dniu …………… pomiędzy ………………… zwanym dalej Pracodawcą a ………………………. zwanym dalej Pracownikiem.

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dniem ……………

Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę/będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

……………….
(pracodawca)
……………….
(pracownik)

Skomentuj