Strona główna Edukacja Czy zaoczne studiowania prawa jest możliwe?

Czy zaoczne studiowania prawa jest możliwe?

Studia na kierunku prawo cieszą się niesłabnącą popularnością. Sporo osób zastanawia się, czy istnieje możliwość połączenia studiów prawniczych z życiem rodzinnym i rozwojem zawodowym. Okazuje się, że tak. Rozwiązaniem są studia niestacjonarne.

Jak wygląda rekrutacja na wydział prawa i administracji?

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia jest zdany egzamin maturalny. Studia niestacjonarne są płatne – wysokość czesnego na każdej uczelni jest inna. Za każdy rok akademicki jest uiszczana opłata jednorazowa, którą zazwyczaj można rozbić na raty. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

W celu podjęcia studiów na kierunku prawo najczęściej wymagane jest przedłożenie kompletu dokumentów składających się ze skanu świadectwa dojrzałości (w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego, należy złożyć aneks do świadectwa dojrzałości), pliku ze zdjęciem kandydata i podania o przyjęcie na studia niestacjonarne. Wymagana jest także opłata rekrutacyjna.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali dokumenty za granicą, muszą oni dostarczyć skany kilku dokumentów:

 • skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu,
 • skan tłumaczenia dokumentu na język polski wykonanego przez tłumacza przysięgłego,
 • skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za dokument  równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty. Złożenie tego dokumentu obowiązuje w sytuacji, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych nie został uznany za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce.

Podczas rekrutacji na wybrany kierunek studiów należy pamiętać o harmonogramie składania dokumentów, podanym przez daną uczelnię.

Obecnie, podczas procesu rekrutacji, większość uczelni nie przyjmuje dokumentów w formie papierowej. Konieczne jest wprowadzenie ich w formie elektronicznej poprzez internetowy portal studenta. Zakładając konto na Portalu Studenta, kandydat jest zobowiązany do zachowania hasła dostępu w tajemnicy.

Jednolite studia magisterskie

Na kierunku „prawo”, studia niestacjonarne oznaczają, że zajęcia odbywają się cyklicznie, w ustalonych z góry terminach, przez cały rok. Zajęcia prowadzone są na ogół w soboty i niedziele, ale na niektórych uczelniach odbywają się także w piątkowe wieczory. Zazwyczaj po ukończeniu jednego roku nauczania następuje czterotygodniowa przerwa wakacyjna. Niestacjonarne studia prawnicze trwają 5 lat, czyli 10 semestrów.

Po ukończeniu studiów niestacjonarnych możemy podjąć studia doktoranckie i studia podyplomowe.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Na studiach nauka prowadzona jest w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń. W zależności od konkretnego przedmiotu warsztaty prowadzone są zazwyczaj w grupach 15-osobowych, ćwiczenia w grupach 30-osobowych, natomiast wykłady są dla nieograniczonej liczby osób. Taki podział pozwala na indywidualne podejście do studentów i szybszą naukę.

Zarówno podczas studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych studenci poznają mechanizmy tworzenia i sposoby wykonywania przekładni prawnych, uczą się posługiwania specjalistyczną mową z zakresu prawa, potrafią czytać i rozumieć teksty prawne, posługują się regułami logicznego rozumowania i interpretują przepisy prawne. Dodatkowo mają możliwość dalszego kształcenia w wybranej specjalizacji np. na studiach podyplomowych.

wykład

Uczelnie szkolnictwa wyższego prowadzące studia niestacjonarne

Przyszły student może podjąć naukę na wydziale prawa i administracji na takich uczelniach jak: 

 • Collegium Humanum w Warszawie,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • Akademia Górnośląska w Katowicach,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Chcąc studiować prawo zaocznie, ma się więc całkiem sporo możliwości. Przy wyborze warto kierować się nie tylko bliskością uczelni, ale także programem studiów i wykwalifikowaną kadrą.

Przedmioty kierunkowe

Studia na kierunku „prawo” pozwalają na zdobycie wiedzy opartej na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów. Program dzieli się na przedmioty główne oraz te związane z ogólną wiedzą o prawie.

Przedmioty główne

Wśród przedmiotów głównych można wymienić:

 • prawo cywilne

Prawo cywilne jest jedną z najważniejszych gałęzi prawa. Normuje stosunki majątkowe i stosunki niemajątkowe między osobami fizycznymi a osobami prawnymi.

 • prawo administracyjne

Prawo administracyjne obejmuje ogół norm regulujących organizację i zachowanie się administracji publicznej, jak i osób fizycznych i innych podmiotów, których reguł nie określono w innych działach prawa.

 • prawo pracy

Prawo pracy ma za zadanie określenie i upowszechnianie wszelkich reguł i informacji prawnych dotyczących pracownika i pracodawcy.

 • prawo rodzinne i spadkowe

Prawo rodzinne reguluje majątkowe i osobiste stosunki, które wynikają ze stopnia pokrewieństwa, powinowactwa oraz przysposobienia lub zawarcia małżeństwa.

 • prawo karne

Prawo karne określa czyny będące przestępstwami, grożące za popełnienie przestępstw kary i środki karne oraz środki zabezpieczające, stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego.

 • prawo handlowe

Prawo handlowe reguluje organizację przedsiębiorców i czynności gospodarcze – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

 • prawo finansowe

Prawo finansowe normuje gospodarkę finansową państwa oraz reguluje kwestię przygotowania i uchwalenia budżetu państwa.

 • prawo międzynarodowe
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo sądowe
 • postępowanie cywilne
 • postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,
 • postępowanie karne
 • publiczne prawo gospodarcze i ochrony konkurencji
 • kryminalistyka

Wiedza ogólna o prawie

Na program studiów prawniczych składa się część ogólna i przedmioty historyczno-prawne – w ich ramach poznasz teorię i filozofię prawa, prawo rzymskie i tradycję romanistyczną, prawoznawstwo, socjologię prawną, powszechną historię państwa i prawa oraz historię doktryn politycznych.

Jedyną różnicą programową między studiami dziennymi i zaocznymi są zajęcia z Wychowania Fizycznego – nie są one obowiązkowe dla studentów zaocznych.

koncept nauki różnych dziedzin prawa

Aplikacja prawnicza

Program nauczania na kierunku prawa pomoże studentowi przygotować się do zdania egzaminów na aplikacje prawnicze. Egzamin ten jest niezbędny, aby podjąć pracę jako radca prawny, adwokat, prokurator, sędzia czy notariusz.

Przyśpieszone zaoczne studia

Prawo można także studiować w krótszej formie. Studenci prawa, którzy ukończyli inne studia wyższe i mają tytuł magistra lub licencjata, mogą prosić o indywidualny tok nauki. Podczas kształcenia realizowany jest pełen program nauczania studiów jednolitych magisterskich. Podczas nauki studenci mogą ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów, w ramach której zostaną przeniesione niektóre przedmioty z poprzedniego kierunku. Dzięki temu można zdobyć wykształcenie prawnicze w czasie krótszym niż 5 lat.

Absolwent studiów prawniczych na rynku pracy

Osoby, które ukończyły kierunek „prawo”, są gotowe do podjęcia pracy w wymiarze sprawiedliwości (w sądownictwie, prokuraturze i adwokaturze), notariacie, policji, obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (jako radcowie prawni), a także w administracji państwowej i samorządowej. Student prawa znajdzie także zatrudnienie jako doradca podatkowy, dyplomata, komornik, arbiter, doradca ubezpieczeniowy, rzeczoznawca, doradca inwestycyjny i jako rzecznik patentowy.

Dlaczego warto studiować prawo zaocznie?

Studiowanie prawa w trybie niestacjonarnym pozwala na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową. Jeżeli w trakcie studiów zaocznych, pracujemy lub mamy staż w konkretnej dziedzinie powiązanej z kierunkiem studiów, zdobywamy bezcenne doświadczenie i znajomości, które zaowocują w przyszłości. Kierunek ten otwiera również drzwi do wielu różnych ścieżek kariery.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj