Strona główna Firma Arkusz oceny okresowej pracownika

Arkusz oceny okresowej pracownika

Oceny okresowe przeprowadzone są planowo, co jakiś wyznaczony czas (np. kwartał, pół roku, rok). Towarzyszy im określona procedura, są sformalizowane i sporządzane na piśmie.

Kompletny tekst: Arkusz oceny okresowej pracownika

Lepsza widoczność przykładu: Arkusz oceny okresowej pracownika

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA


Ocena za okres od ……………… do ………………
Nazwa jednostki: ………………………………

CZĘŚĆ A. DANE DOTYCZĄCE OCENIANEGO PRACOWNIKA

I. DANE OCENIANEGO PRACOWNIKA
Imię i nazwisko
Stanowisko
Jednostka organizacyjna
Data zatrudnienia
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku
II. DANE DOTYCZĄCE POPRZEDNIEJ OCENY
Ocena łączna
Data sporządzenia
III. DANE OCENIAJĄCEGO
Imię i nazwisko
Stanowisko
Jednostka organizacyjna
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku
IV. POWÓD DOKONYWANIA OCENY
❑ Standardowo ❑ Po czasie określonym ❑ Znaczne pogorszenie efektywności pracy ❑ Po negatywnej ocenie
V. UZYSKANE UPRAWNIENIA I UKOŃCZONE OD OSTATNIEJ OCENY KURSY, SZKOLENIA
1.
2.
3.
4.
5.

CZĘŚĆ B. OCENY CZĄSTKOWE

Proszę przeczytać kryteria ocen i zaznaczyć symbolem „X” odpowiednią rubrykę w skali ocen.

Skala oceny:
5 – ocena zdecydowanie powyżej oczekiwań, pracownik wykonywał obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób przewyższający oczekiwania;
4 – ocena powyżej oczekiwań, pracownik osiąga dobre rezultaty pracy, całkowicie spełnia oczekiwania;
3 – ocena zgodna z oczekiwaniami, pracownik wykonywał obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób zadowalający;
2 – ocena poniżej oczekiwań, pracownik spełnia niektóre oczekiwania;
1 – ocena zdecydowanie poniżej oczekiwań, pracownik wykonywał obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom.

KRYTERIA OCENY SKALA OCEN
samoocena pracownika
ocena przełożonego
1. Ocena kompetencji
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1.1. Samodzielność
1.2. Odpowiedzialność
1.3. Postawa etyczna
1.4. Planowanie i organizacja pracy
1.5. Współpraca w zespole
1.6. Otwartość na zmiany
1.7. Rozwiązywanie konfliktów
1.8. Praca pod presją
1.9. Komunikatywność
SUMA
KRYTERIA OCENY SKALA OCEN
samoocena pracownika
ocena przełożonego
2. Realizacja celów i zadań
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
2.1. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia odpowiednich do stażu pracy na danym stanowisku do wykonania zadań
2.2. Ocena pracy pod kątem poziomu jakości wykonania zadań
2.3. Terminowość wykonywania zadań
2.4. Efektywne wykorzystanie czasu pracy
2.5. Wykonywanie poleceń przełożonego
2.6. Umiejętne wykorzystanie zasobów i środków
SUMA
KRYTERIA OCENY SKALA OCEN
samoocena pracownika
ocena przełożonego
3. Wiedza i kwalifikacje
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
3.1. Przygotowanie teoretyczne do wykonywania zadań
3.2. Znajomość procedur
3.3. Znajomość przepisów bezpieczeństwa pracy
SUMA
KRYTERIA SUMA
OCEN PRACOWNIKA
SUMA
OCEN PRZEŁOŻONEGO
1. Ocena kompetencji
2. Realizacja celów i zadań
3. Wiedza i kwalifikacje
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW

CZĘŚĆ C. OCENA ŁĄCZNA

Oceniam wykonywanie obowiązków przez
Pana (Panią) ………………………………
w okresie od ……………………………… do ………………………………
na poziomie: ………………………………

LICZBA
PUNKTÓW
UZYSKANA OCENA OPIS
72-90 ❑ Bardzo dobra Pracownik wyraźnie wyróżnia się spośród innych, przewyższa oczekiwania
54-71 ❑ Dobra Pracownik osiąga dobre rezultaty pracy, całkowicie spełnia oczekiwania
36-53 ❑ Zadowalająca Pracownik spełnia oczekiwania w sposób zadowalający
18-35 ❑ Poniżej oczekiwań Pracownik spełnia tylko niektóre oczekiwania, wymaga pewnej poprawy
0-17 ❑ Zdecydowanie niezadowalająca Pracownik nie spełnia oczekiwań, wykonuje swoje obowiązki w sposób zdecydowanie nieodpowiadający oczekiwaniom
Przyznaję ocenę okresową:
………………………………………………………………
(pozytywną – jeśli zaznaczono poziom bardzo dobry, dobry, zadowalający; negatywną – jeśli poziom poniżej oczekiwań i niezadowalający)

………………………………
(podpis oceniającego)

………………………………
(miejscowość i data)

UWAGI
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Zapoznałem (zapoznałam) się z oceną okresową sporządzoną przez Pana (Panią):
………………………………………………………………

………………………………
(podpis ocenianego)

………………………………
(miejscowość i data)

UWAGI
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Pracownikowi przysługuje prawo do odwołania się od wyników oceny w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania.

Czy oceniany pracownik odwołał się od wyników oceny?
❑ Tak (uzasadnienie): ………………………………………………………………
❑ Nie

CZĘŚĆ D. REKOMENDACJE

Biorąc pod uwagę łączną ocenę, uważam za wskazane:

❑ Utrzymać pracownika na zajmowanym stanowisku
❑ Utrzymać pracownika na zajmowanym stanowisku pod warunkiem (np. podniesienia kompetencji, poprawy efektywności) ……………………………… w terminie do ………………………………
❑ Przedłużyć z pracownikiem umowę na warunkach: ………………………………
❑ Rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w trybie: ………………………………
❑ Przesunąć pracownika na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom ………………………………
❑ Zaproponować awans
❑ Inne ………………………………………………………………

………………………………
(podpis oceniającego)

………………………………
(miejscowość i data)

Zobacz cały przykład

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj