Strona główna Edukacja Protokół: Jak napisać protokół?

Protokół: Jak napisać protokół?

Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.

Protokół

Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp. Protokół jest dokumentem o charakterze oficjalnym, w przeciwieństwie do zwykłego sprawozdania podlega rygorystycznym zasadom.

Najczęściej protokolant w czasie trwania zebrania robi jedynie notatki, a ostateczna wersja tekstu jest sporządzana później.

Układ

 1. Nagłówek (“Protokół z…”);

 2. Określenie daty i miejsca zebrania;

 3. Uczestnicy – imienny wykaz osób (jeśli grupa była bardzo liczna, dołącza się listę obecności);

 4. Wypunktowanie porządku obrad;

 5. Informacja o rozpoczęciu;

 6. Przebieg obrad (kto zabierał głos, o czym dyskutowano, jakie padły argumenty i kontrargumenty, jak długo trwało spotkanie, jak przebiegało, jakie decyzje podjęto itp.);

 7. Wnioski, ustalenia, postulaty (np. “Na zebraniu postanowiono, że…”);

 8. Informacja o zakończeniu;

 9. Podpisy przewodniczącego (z prawej strony) i protokolanta (z lewej strony);

 10. Załączniki.

Wzór

Protokół – wzór

PROTOKÓŁ
z ………………………………………

W dniu ……………[data zebrania]…………… w ……………[miejsce]…………… odbyło się posiedzenie ……………[nazwa organizacji]…………… .

Skład osobowy

 1. ……………[imię i nazwisko]…………… – ……………[stanowisko]……………
 2. ……………[imię i nazwisko]…………… – ……………[stanowisko]……………
 3. ……………[imię i nazwisko]…………… – ……………[stanowisko]……………
 4. ……………[imię i nazwisko]…………… – ……………[stanowisko]……………

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania przez ………………………………………
 2. Przedstawienie porządku obrad przez ………………………………………
 3. Wypowiedź …………… na temat ……………
 4. Zreferowanie sprawy …………… przez ……………
 5. Dyskusja
 6. Wnioski
 7. Zamknięcie zebrania przez ………………………………………

Przebieg zebrania

Ad 1. Obrady otworzył ……………

Ad 2. ………………………………………

Ad 3. ………………………………………

Ad 4. ………………………………………

Ad 5. ………………………………………

Ad 6. ………………………………………

Ad 7. ………………………………………

PRZEWODNICZĄCY
……………[podpis]……………

PROTOKOŁOWAŁA
……………[podpis]……………

Załączniki:
1. ………………………………………
2. ………………………………………

Przykład

Protokół – przykład

Protokół
zebrania założycielskiego stowarzyszenia Klub Ochrony Rawki

8 maja 2009 r. w Skierniewicach przy ul. Płytkiej 7 odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia Klub Ochrony Rawki.

W zebraniu wzięło udział 20 osób – lista obecności w załączeniu.

Obrady otworzył Roman Kowalski, który zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Ogólny opis działalności stowarzyszenie;
 2. Głosowanie w sprawie powołania stowarzyszenia;
 3. Wybór władz stowarzyszenia;
 4. Wolne wnioski.

Ad 1.
Prezentacji działalności stowarzyszenia dokonał Roman Kowalski. Głównym celem stowarzyszenia ma być poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego.

Dwoma tematami przewodnimi będą:

 1. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich;
 2. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturalnych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

Ad 2.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przegłosowano powołanie stowarzyszenia Klub Ochrony Rawki.

Ad 3.
Do Zarządu stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę trzech osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Po głosowaniu jawnym został wybrany jednogłośnie Zarząd w składzie: Roman Kowalski, Paweł Koseła, Marzena Uszek.

Ad 4.
W ramach wolnych wniosków zgłoszono kilka uwag odnośnie finansowania stowarzyszenia, a także jego promocji. Wniosek będzie rozpatrywany na następnym zebraniu.

Posiedzenie zakończył i pożegnał zgromadzonych Roman Kowalski.

PRZEWODNICZĄCY
Roman Kowalski

PROTOKOŁOWAŁA
Joanna Cedoń

Załączniki:
1. Lista obecności

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj