Strona główna Firma Umowa przedwstępna: Jak napisać umowę przedwstępną?

Umowa przedwstępna: Jak napisać umowę przedwstępną?

Zobacz czym jest umowa przedwstępna, jak ją napisać, zapoznaj się ze wzorem umowy przedwstępnej.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna o pracę jest zawierana pomiędzy przyszłymi stronami stosunku pracy, w sytuacji gdy zawarcie umowy o pracę nie jest możliwe, np. pracownik nie rozwiązał jeszcze umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą.

Umowa przedwstępna ze względu na swój charakter winna wskazywać wyraźną wolę obu stron zawarcia umowy ostatecznej. Z tego też względu dla bezpieczeństwa stron przyszłego stosunku pracy powinna być zawarta na piśmie i zawierać istotne elementy przyszłej umowy, jak: rodzaj umowy o pracę, rodzaj pracy, wynagrodzenie, termin zawarcia umowy, tak aby uniknąć ewentualnych różnic interpretacyjnych (zamiarów stron)

(Żołyński 2010: 214).

Wzór

Umowa przedwstępna – wzór

……………………, dnia ……………… r.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA

zawarta w dniu ……………….. r. w …………………………. pomiędzy:
1. ………………………… z siedzibą przy ul. ……………………………….. w …………………., zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowane przez ………………….
a
2. Panem ………………………, zamieszkałym przy ul. ………………………….. w …………………………………, zwanym dalej Pracownikiem,
o następującej treści:

§ 1

Firma jako przyszły pracodawca zobowiązuje się zatrudnić, a ……………………………….. jako przyszły pracownik zobowiązuje się podjąć zatrudnienie na warunkach określonych w § 3 niniejszej umowy w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

§ 2

Strony ustalają termin zawarcia umowy o pracę, o której mowa w § 1, na dzień …………………

§ 3

Firma jako przyszły pracodawca zobowiązuje się zatrudnić ……………………………….. w siedzibie spółki na stanowisku ……………………………….. w pełnym wymiarze czasu pracy z następującymi warunkami płacowymi:
wynagrodzenie zasadnicze – ……………. netto
dodatek funkcyjny – ………………………….
premia uznaniowa uzależniona od wyników pracy.

§ 4

Strony postanawiają, że w razie uchylenia się od zawarcia umowy, o której mowa w § 1, strona uchylająca zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w § 3.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i mogą być dokonywane za obopólnym porozumieniem.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………..
Pracownik
……………………………..
Pracodawca


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj