Strona główna Firma Umowa spółki cywilnej: Jak napisać umowę spółki cywilnej?

Umowa spółki cywilnej: Jak napisać umowę spółki cywilnej?

Przeczytaj czym jest umowa spółki cywilnej, jak ją napisać, zapoznaj się ze wzorem spółki cywilnej.

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej regulowana jest w art. 860-875 Kodeksu cywilnego. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna mieć formę pisemną (art. 860 K.c.).

Spółka cywilna jest zawierana dla celów gospodarczych. Służy do przeprowadzania niewielkich przedsięwzięć gospodarczych, prowadzenia przedsiębiorstw w niewielkim rozmiarze. Jej nazwa powinna w zasadzie obejmować co najmniej nazwiska wspólników, ponieważ są oni podmiotami praw i obowiązków w spółce (por. Widło 2004: 145).

Jest przyjęte, że umowa spółki cywilnej jest czynnością prawną zawieraną między żyjącymi, konsensualną, zobowiązującą, odpłatną, przysparzającą i kauzalną (Podel 2011: 670). Zawierana jest pomiędzy co najmniej dwoma wspólnikami.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie całym swoim majątkiem. Dla celów podatkowych i statystycznych spółka cywilna może być traktowana jako odrębna jednostka organizacyjna, posiadająca własny REGON i NIP oraz może być podatnikiem np. podatku od towarów i usług (por. Bejnarowicz i in. 2008: 168).

Wspólnik aby wystąpić ze spółki musi wypowiedzieć udziały z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku obrachunkowego. Jeśli spółka była złożona z dwóch wspólników, z których jeden z niej występuje, wtedy spółka ulega rozwiązaniu. Wspólnik, który odchodzi ze spółki ma prawo do zwrotu wkładu wniesionego i proporcjonalnej części majątku wspólnego (por. Młodzikowska 2007: 137).

Wzór

Umowa spółki cywilnej

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

zawarta w dniu ……………………. w ………………………… pomiędzy:

 1. ………………………………….. , zamieszkałym(ą) w ……………………………… przy ul. …………………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr ……………….,
 2. ………………………………….. , zamieszkałym(ą) w ……………………………… przy ul. …………………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr ……………….,
 3. ………………………………….. , zamieszkałym(ą) w ……………………………… przy ul. …………………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr ……………….,

zwanymi dalej „Wspólnikami”, o następującej treści:

§ 1

Wspólnicy zawierają spółkę cywilną, zwaną dalej „Spółką”, celem …………………………………………… ……………………………………………………………………………….

§ 2

Spółka będzie prowadzona pod nazwą …………………………………

§ 3

Siedziba Spółki znajduje się w …………………………… przy ul. ……………………………………………

§ 4

Spółka będzie działać na terytorium Polski.

§ 5

Przedmiotem działalności spółki jest ……………………………

§ 6

 1. Wspólnicy zobowiązują się wnieść następujące wkłady:
  a) Wspólnik …………………………… wnosi gotówkę w kwocie …………………………… zł
  (słownie ………………………………………………………… złotych) oraz ……………………………
  b) Wspólnik …………………………… wnosi gotówkę w kwocie …………………………… zł
  (słownie ………………………………………………………… złotych) oraz ……………………………
  c) Wspólnik …………………………… wnosi gotówkę w kwocie …………………………… zł (słownie ………………………………………………………… złotych) oraz ……………………………

 2. Każdy ze Wspólników zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz Spółki.

§ 7

 1. Wspólnicy ustalają, że udział każdego Wspólnika w zyskach Spółki wynosi:
  a) Wspólnik …………………………… – ………… %,
  b) Wspólnik …………………………… – ………… %,
  c) Wspólnik …………………………… – ………… %.

 2. Wspólnicy ustalają, że udział każdego Wspólnika w stratach Spółki wynosi:
  a) Wspólnik …………………………… – ………… %,
  b) Wspólnik …………………………… – ………… %,
  c) Wspólnik …………………………… – ………… %.

§ 8

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 9

Za zobowiązania Spółki wobec osób trzecich Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym majątkiem Spółki, a w razie gdyby on nie wystarczył, majątkiem osobistym proporcjonalnie w stosunku do wniesionych udziałów.

§ 10

 1. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku Wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.
 2. W czasie trwania spółki Wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku Wspólników.
 3. W czasie trwania spółki wierzyciel Wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku Wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach majątku.

§ 11

 1. W wewnętrznych sprawach Spółki Wspólnicy zawsze decydują na zasadzie jednomyślnych uchwał.
 2. Każdy Wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do samodzielnego prowadzenia, bez uprzedniej uchwały Wspólników, spraw Spółki nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki.
 3. Zobowiązania lub wydatki na kwotę przekraczającą w pojedynczym wypadku …………………………… zł (słownie ………………………………………………………… złotych) nie należą do zwykłych czynności spółki i ich zaciągnięcie lub dokonanie wymaga uprzedniej uchwały Wspólników.
 4. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały Wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na niepowetowane straty.

§ 12

Każdy Wspólnik jest umocowany do reprezentowania Spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

§ 13

 1. Spółka prowadzi rachunkowość podatkową zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób dokładnie odzwierciedlający jej zyski i straty.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 14

 1. Wspólnik ma prawo wypowiedzenia udziału w spółce na trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego.
 2. Z ważnych powodów każdemu Wspólnikowi przysługuje prawo wystąpienia ze spółki w trybie natychmiastowym.
 3. Wspólnikowi występującemu ze spółki wypłaca się w wartość jego wkładu określoną w umowie. Ponadto wypłaca się mu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich Wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący Wspólnik uczestniczył w zyskach.

§ 15

Spółka rozwiąże się:
a) jeśli pozostanie w niej tylko jeden Wspólnik,
b) na skutek jednomyślnej uchwały Wspólników,
c) …………………………………………………………

§ 16

W wypadku śmierci jednego ze Wspólników, spółka trwa nadal, a w jego miejsce wstępują jego spadkobiercy.

§ 17

 1. W razie rozwiązania spółki nastąpi jej likwidacja.
 2. Likwidację przeprowadzają wszyscy wspólnicy łącznie lub wyznaczony przez nich jednomyślnie likwidator. Likwidatorzy spieniężą majątek Spółki i po zaspokojeniu zobowiązań Spółki pozostałą resztę podzielą między Wspólników.

§ 18

Koszty umowy ponoszą wszyscy Wspólnicy proporcjonalnie do wkładów.

§ 19

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 21

We wszystkich sporach mogących wynikać z umowy Spółki właściwy jest Sąd …………………………………………………………

§ 22

Umowa została sporządzona w ………… jednobrzmiących egzemplarzach, po ………… dla każdej ze stron.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
podpisy Wspólników

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj