Umowa


Umowa jest pismem urzędowym. Stanowi dokument prawny, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika przy jej sporządzaniu. Najczęściej jest zawierana pomiędzy dwiema osobami lub firmami.

Sporządza się ją w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wyróżnić można umowy:

 1. jednostronnie zobowiązujące – tylko jedna strona jest zobowiązana, a druga uprawniona,
 2. dwustronnie zobowiązujące – obie strony są zarówno zobowiązane, jak i uprawnione.

W treści umowy, niezależnie od jej przedmiotu występują pewne elementy (Pawelec 2004: 96):

 • Data i miejsce zawarcia umowy.
 • Opis stron podpisujących umowę wraz z ich identyfikacją:
  • osoby indywidualne: imię i nazwisko (ewentualnie data urodzenia), miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, organ wydający dowód
  • instytucje: siedziba, adres, osoby reprezentujące (imię, nazwisko, stanowisko), numer wpisu w rejestrze sądowym, NIP.

 • Przedmiot umowy.
 • Precyzyjne omówienie w kolejnych paragrafach warunków obowiązujących obie strony umowy.
 • Podanie przepisów, aktów prawnych, mających zastosowane w kwestiach nieuregulowanych umową.
 • Podanie instytucji rozstrzygających możliwe spory pomiędzy stronami umowy.
 • Podanie liczby podpisanych egzemplarzy tekstu umowy.
 • Podpisy stron.

Skomentuj