Strona główna Firma Umowa agencyjna: Jak napisać umowę agencyjną?

Umowa agencyjna: Jak napisać umowę agencyjną?

Sprawdź czym jest umowa agencyjna, jak ją napisać, zapoznaj się ze wzorem umowy agencyjnej.

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna została uregulowana w art. 758-764 Kodeksu cywilnego. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Do zawierania umów w imieniu firmy oraz do odbierania dla niej oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie (art. 758 K.c.), np. w postaci odpowiedniej licencji.

Umowa agencyjna nie jest umową regulowaną przez kodeks pracy, lecz przez kodeks cywilny. W związku z tym nie stosuje się do niej zapisów kodeksu pracy określających nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Tak więc, jeśli strony umowy agencyjnej nie zastrzegły możliwości udzielania płatnego urlopu – agentowi on nie przysługuje. Także rozliczenia z ZUS-em agent wykonuje samodzielnie (Rozmiarek 2010: 308).

Jeżeli agentowi zostało przyznane prawo wyłączności w odniesieniu do oznaczonej grupy klientów lub obszaru geograficznego, a w czasie trwania umowy agencyjnej została bez udziału agenta zawarta umowa z klientem z tej grupy lub obszaru, agent może żądać prowizji od tej umowy. Dający zlecenie zobowiązany jest w rozsądnym czasie zawiadomić agenta o zawarciu takiej umowy (art. 761 § 2. K.c.).

Dający zlecenie zobowiązany jest złożyć agentowi oświadczenie zawierające dane o należnej mu prowizji nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po kwartale, w którym agent nabył prawo do prowizji. Oświadczenie to powinno wskazywać wszystkie dane stanowiące podstawę do obliczenia wysokości należnej prowizji. Postanowienie umowy agencyjnej mniej korzystne dla agenta jest nieważne. Agent może domagać się udostępnienia informacji potrzebnych do ustalenia, czy wysokość należnej mu prowizji została prawidłowo obliczona, w szczególności może domagać się wyciągów z ksiąg handlowych dającego zlecenie albo żądać, aby wgląd i wyciąg z tych ksiąg został zapewniony biegłemu rewidentowi wybranemu przez strony (art. 7615).

Wzór umowy agencyjnej

Umowa agencyjna – wzór

UMOWA AGENCYJNA

zawarta w dniu …………… w ……………… pomiędzy:
……………………………………, z siedzibą w ………………, przy ul. ………………….., nr KRS ……………., NIP ……………., reprezentowanym przez …………………, zwanym dalej Zleceniodawcą
a
…………………………., zamieszkałym w ……………………., przy ul. ………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………….., REGON ………………., NIP ……………., zwanym dalej Agentem, o następującej treści:

§ 1

 1. Zleceniodawca powierza Agentowi prowadzenie w jego imieniu i na jego rzecz działalności polegającej na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów …………………………………………………………….
 2. Strony ustalają, że Agent będzie zawierał umowy wyłącznie z klientami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie ……………………………..

§ 2

Agent jest upoważniony do:
a) zawierania umów opisanych w § 1 w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy,
b) odbierania oświadczeń woli od osób trzecich ze skutkiem dla Zleceniodawcy,
c) przyjmowania dla Zleceniodawcy zapłaty za świadczenie, które spełnia za Zleceniodawcę.

§ 3

Agent będzie prowadził działalność określną w § 1 osobiście. Za zgodą Zleceniodawcy, wyrażoną na piśmie, określone czynności może powierzyć osobom trzecim.

§ 4

Zleceniodawca zobowiązany jest do:
a) wyposażenia Agenta w niezbędne dokumenty i informacje potrzebne do prawidłowego wykonania umowy,
b) zawiadamiania Agenta o niewykonaniu umowy przez klienta pozyskanego przez Agenta, w terminie …… dni od pozyskania informacji o takim zdarzeniu.

§ 5

Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania lojalności wobec drugiej.

§ 6

 1. Wynagrodzenie Agenta stanowi prowizja w wysokości ….% od wartości każdej umowy zawartej z klientem przez Agenta w imieniu Zleceniodawcy.
 2. Wartość, o której mowa w pkt. 1, stanowi wartość świadczenia, do spełnienia którego zobowiązany jest klient.
 3. Zleceniodawca wypłacać będzie Agentowi wynagrodzenie z tytułu prowizji za umowy zawarte w danym miesiącu do …… dnia miesiąca następnego przelewem na rachunek nr …………………………………., ulokowany w ………………………………..

§ 7

Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Agentowi nie przysługuje zwrot poniesionych przez niego kosztów. Wartość tych kosztów została uwzględniona przy ustaleniu należnego Agentowi wynagrodzenia.

§ 8

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ………………………
 2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem ………. okresu wypowiedzenia.
 3. Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu
  wypowiedzenia w przypadku ……………

§ 9

 1. Po rozwiązaniu umowy Agenta obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej na obszarze województwa ………………………………..przez okres ………………………………..w zakresie usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
 2. W okresie trwania zakazu Agent będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości …………………. słownie: ……………………………….., płatne do ……….. dnia każdego miesiąca.
 3. Zleceniodawca może odwołać zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w każdym czasie. Odwołanie to może nastąpić tylko w formie pisemnej.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 12

Umowę sporządzono w ………… jednobrzmiących egzemplarzach, po ……….. dla każdej ze stron.

……………………………..
Zleceniodawca
……………………………..
Agent


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj