Strona główna Firma Czynny żal: Jak napisać czynny żal?

Czynny żal: Jak napisać czynny żal?

Zobacz jak napisać czynny żal i uniknąć kar za opóźnienia podatkowe.

Czynny żal

Do zadań i obowiązków przedsiębiorcy, poza tymi wynikającymi z jego bieżącej działalności, należy również terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Zdarza się, że pojawią się jednak okoliczności, w wyniku których dojdzie do opóźnienia w opłacaniu podatków lub składaniu odpowiednich deklaracji (np. VAT-7). Wówczas sięgamy po rozwiązanie o nazwie czynny żal.

Do podstawowych obowiązków podatkowych przedsiębiorcy należy opłacanie podatków: dochodowego czy VAT oraz składanie deklaracji podatkowych w terminie. Jeżeli ten już minął, a przedsiębiorca zapomniał o swoich obowiązkach względem Urzędu Skarbowego, może się zrehabilitować, zanim fakt ten odnotują urzędnicy.

Czynny żal jest dokumentem, w którym podatnik niejako przyznaje się do winy, zobowiązuje się do szybkiego uregulowania zobowiązań i prosi urząd o to, by nie wszczynał postępowania. To bardzo ważne, aby złożyć go niezwłocznie po zauważeniu swojego błędu, gdyż opóźnienia podatkowe traktowane są przez urzędników jako wykroczenie skarbowe, co wiąże się z karą grzywny. Czynny żal zadziała tylko, jeśli urzędnicy jeszcze nie wszczęli postępowania. Oznacza to, że pismo nie będzie skuteczne, gdy podatnik złoży je po wezwaniu przez organy podatkowe w związku ze stwierdzeniem przez nie popełnienia wykroczenia skarbowego.

Czynny żal nie posiada konkretnego wzoru, jednak musi mieć formę pisemną i zachowywać wszystkie wymogi tej formy. Złożenie go w urzędzie wiąże się z niezwłocznym złożeniem zaległych deklaracji podatkowych oraz opłaceniem należnych podatków wraz z ewentualnymi odsetkami.

Wskazówki

 • Czynny żal należy dostarczyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego najszybciej jak to możliwe (wiążąca jest data stempla pocztowego lub data osobistego złożenia pisma w urzędzie);

 • W dokumencie musi być wyraźnie wskazane, kto (podatnik) wnosi zawiadomienie o popełnieniu przez siebie czynu zabronionego;

 • Należy w nim wskazać również czym był sam czyn zabroniony (np. spóźnienie w złożeniu deklaracji VAT-7 za konkretny miesiąc);

 • W czynnym żalu konieczne jest również zaznaczenie, czy i kiedy podatnik naprawił już swój błąd, a jeśli nie – wyraźna deklaracja, kiedy to się stanie;

 • Do czynnego żalu można dołączyć potwierdzenie zapłaty zaległości podatkowych (jeśli zostały już opłacone) lub odpowiednią deklarację, której podatnik nie złożył w terminie.

Układ

 1. Informacja o dacie przygotowania pisma;

 2. Określenie podatnika składającego czynny żal: podanie nazwy firmy lub imienia i nazwiska jej właściciela, a w przypadku spółek prawa handlowego – osoby reprezentującej, danych identyfikujących takich jak numer NIP (w przypadku spółek prawa handlowego) lub PESEL (w przypadku działalności gospodarczej) oraz adresu do korespondencji;

 3. Wskazanie adresata dokumentu, czyli Naczelnika właściwego urzędu skarbowego;

 4. Określenie charakteru popełnionego czynu zabronionego i ewentualnie wskazanie istotnych okoliczności, które były związane z tym popełnieniem;

 5. Jeśli z popełnionym czynem miały związek jeszcze inne osoby, poza podatnikiem, należy wskazać w czynnym żalu również ich dane (lub informację, że przy popełnianiu czynu podatnik nie współdziałał z osobami trzecimi);

 6. Informacja, czy czyn został już naprawiony (a jeśli tak, to określenie daty tej naprawy), a jeśli nie – zobowiązanie do uiszczenia zaległych należności podatkowych, złożenia deklaracji oraz wskazanie dokładnego terminu tych czynności.

Przykład

Czynny żal – przykład
Opoczno, 29 lipca 2016 r.

Janina Nowak
ul. Bawełniana 45/1
83-050 Opoczno
PESEL 84071568185

Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Opocznie

Na podstawie art. 16 § 1 i 4 kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim o popełnieniu przeze mnie błędu polegającego na niezłożeniu we właściwym terminie (do 25 maja) deklaracji podatkowej VAT-7 za miesiąc kwiecień – którą składam wraz z niniejszym pismem.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że mimo niezłożenia deklaracji, przelew podatku został wykonany we właściwej kwocie i terminie.

Ponadto informuję, że przy popełnieniu opisanego czynu z nikim nie współdziałałam.

Janina Nowak

Źródło: Mala-Firma.pl

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj