Strona główna Firma Jak napisać kontrakt menedżerski?

Jak napisać kontrakt menedżerski?

Kontrakt menedżerski


Kontrakt menedżerski jest szczególną formą umowy-zlecenia. Nie został wprost uregulowany w Kodeksie cywilnym, a jego treść za każdym razem podlega indywidualnym negocjacjom. Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwem osobie fizycznej, przedsiębiorstwu, bądź osobie prawnej w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie kontraktu menedżerskiego można zatrudniać kadrę zarządzającą: „menedżerem zarządzającym na mocy kontraktu może być osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. zarządzanie czy doradztwo, jak też osoba prawna. (…) Menedżer na kontrakcie może być członkiem zarządu lub nie. Jeśli nim jest, kontrakt podpisuje menedżer i spółka reprezentowana przez radę nadzorczą lub pełnomocników powołanych uchwałą wspólników lub walnego zgromadzenia. Kiedy menedżer nie jest członkiem zarządu, kontrakt w imieniu spółki podpisuje zarząd” (Rozmiarek 2010: 313).

Do podstawowych elementów, które powinny się znaleźć w kontrakcie menedżerskim należą: cele i zadania menedżera, zakres odpowiedzialności, środki przeznaczone do realizacji zadań, wynagrodzenie, czas na jaki umowa jest zawarta, sytuacje w których możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie umowy i związane z tym konsekwencje. W kontrakcie często umieszcza się także zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej w czasie trwania kontraktu i po jego rozwiązaniu. Spory dotyczące kontraktu menedżerskiego rozpatruje sąd gospodarczy (por. tamże: 313-314).

Wzór kontraktu menedżerskiego


KONTRAKT MENEDŻERSKI

zawarty w dniu …………… w ……………… pomiędzy:
……………………………………, z siedzibą w ………………, przy ul. ………………….., REGON ……………., NIP ……………., zarejestrowaną w …………………………………… pod nr KRS ……………., reprezentowaną przez …………………, zwaną dalej Spółką,
a
…………………………., zamieszkałym w ……………………., przy ul. ………………….., legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… zwanym dalej Menedżerem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Celem niniejszej umowy jest takie określenie wzajemnych praw i obowiązków, a także interesów Stron, aby skutecznie doprowadzić do sprawnego i efektywnego kierowania bieżącą działalnością Spółki w zakresie opisanym w niniejszej umowie.
 2. Menedżer oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania powyższego zadania i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tego obowiązku.
 3. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszystkich warunków, przedmiotu, treści, sposobu wykonywania i skutków niniejszej umowy, a w szczególności zasad i warunków wynagradzania Menedżera oraz pakietu świadczeń dodatkowych. Ujawnienie treści niniejszego kontraktu osobom trzecim jest możliwe tylko w sytuacji, gdy ze względu na szczególne okoliczności Strony pisemnie uznają to za konieczne, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. Zastrzeżenie to nie dotyczy uprawnionych organów żądających informacji w odpowiedniej formie i treści, na podstawie stosownych przepisów.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 2

 1. Spółka powierza Menedżerowi kierowanie bieżącą działalnością Spółki w zakresie organizacji i administracji, a Menedżer podejmuje się prowadzenia spraw Spółki w tym zakresie.
 2. Menedżer na podstawie niniejszego kontraktu obejmuje funkcję Dyrektora Pionu Administracyjnego.

MIEJSCE WYKONYWANIA UMOWY

§ 3

Menedżer będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszego kontraktu w siedzibie Spółki, a także w każdym innym miejscu, w którym zaistnieje konieczność wykonywania zadań związanych z działalnością Spółki.

OBOWIĄZKI MENEDŻERA

§ 4

Do obowiązków Menedżera należy:

 1. …………….
 2. …………….
 3. …………….

OBOWIĄZKI SPÓŁKI

§ 5

Spółka zobowiązuje się do:

 1. wypłaty wynagrodzenia i realizacji świadczeń dodatkowych,
 2. zapewnienia w trakcie trwania kontraktu niezbędnych do osiągnięcia wymaganych celów środków rzeczowych, finansowych i organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w Spółce standardami,
 3. współdziałania z Menedżerem w celu umożliwienia mu wykonywania jego funkcji oraz udzielania wszelkich niezbędnych informacji przez organy Spółki i jej personel.

OCENA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA

§ 6

 1. Menedżer będzie poddawany okresowej ocenie efektywności zarządzania zgodnie z odpowiednimi regulacjami w Spółce. Menedżer ma prawo do zapoznania się z oceną i ma możliwość wyrażenia swojego stanowiska.
 2. Przy dokonywaniu oceny efektywności pracy Zarząd Spółki kierować się będzie następującymi kryteriami: ……………………………………….

CZAS TRWANIA UMOWY

§ 7

 1. Niniejsza umowa została zawarta na okres od ……….. do ………
 2. Menedżer przystąpi do wykonywania swoich obowiązków w dniu ………..

WYNAGRODZENIE MENEDŻERA

§ 8

 1. Z tytułu wykonywania obowiązków Menedżerowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie …………. (słownie: …………….) złotych brutto.
 2. Wynagrodzenie podstawowe płatne będzie do …….. dnia kolejnego miesiąca.

§ 9

 1. Poza wynagrodzeniem podstawowym Menedżer ma prawo do rocznej premii w wysokości …% wynagrodzenia rocznego określonego w § 8 pkt. 1 niniejszej umowy.
 2. Premia należy się Menedżerowi pod warunkiem osiągnięcia założonych na dany rok kalendarzowy efektów, określanych przez Spółkę co rok, nie później niż do końca …..
 3. Stwierdzenie uzyskania zaplanowanych efektów zostanie dokonane przez Menedżera i wyznaczoną przez Zarząd Spółki osobę w terminie do ……. następnego roku kalendarzowego.
 4. Premia jest wypłacana w ciągu …. dni od dnia wystawienia przez Menedżera stosownego rachunku, z tym że rachunek taki nie może być wystawiony wcześniej niż w dniu stwierdzenia wykonania przez Menedżera założonych zadań.

§ 10

Oprócz wynagrodzenia Menedżerowi przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów faktycznie poniesionych przy prowadzeniu lub w związku z prowadzeniem spraw Spółki.

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

§ 11

 1. Spółka zapewni Menedżerowi narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty niezbędne do sprawowania funkcji, w szczególności:
  a) telefon komórkowy z bieżącą obsługą poczty elektronicznej,
  b) komputer osobisty,
  c) ubezpieczenie na życie obejmujące ryzyka związane ze śmiercią, poważnym zachorowaniem, uszczerbkiem na zdrowiu lub trwałą niezdolnością do pracy oraz następstwami nieszczęśliwych wypadków,
  d) ………

 2. Menedżer zwróci Spółce otrzymane świadczenia dodatkowe nie później niż w terminie …. dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

REŻIM PRAWNY

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 750 k.c.

LICZBA EGZEMPLARZY

§ 13

Kontrakt sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach po ………. dla każdej ze Stron.

……………………………..
Spółka
……………………………..
Menedżer


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj