Strona główna Firma Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy

Zobacz jak napisać kwestionariusz osobowy, zapoznaj się ze wzorami kwestionariuszy osobowych.

Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy to druk wypełniany na żądanie pracodawcy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub przez pracownika. Jest dokumentem związanym ze stosunkiem pracy, który zawiera podstawowe dane osobowe.

Pracownik ma obowiązek podać tylko te dane, do których zobowiązują go przepisy prawa. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869) wprowadzono dwa pomocnicze wzory kwestionariuszy osobowych (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i dla pracownika), w których zakres danych osobowych jest zgodny z przepisami Kodeksu pracy.

Od osób ubiegających się o pracę wymagać należy złożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie ich danych osobowych przez potencjalnego pracodawcę, gdyż tylko w stosunku do osób faktycznie zatrudnionych nie jest konieczne uzyskanie zgody na przetwarzanie ich danych (Bejnarowicz i in. 2008: 8).

Według art. 221 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. imiona rodziców,
 3. datę urodzenia,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 5. wykształcenie,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których była mowa wyżej również:

 1. innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 2. numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Zgodnie z tym samym artykułem, pracodawca może zażądać także innych danych osobowych jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Wzór 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………
 2. Imiona rodziców …………………………………………………..
 3. Data urodzenia …………………………………………………….
 4. Obywatelstwo ………………………………………………………
 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ……………
  ………………………………………………………………………..

 6. Wykształcenie ……………………………………………………..

  (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)


  ………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………..

  (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 7. Wykształcenie uzupełniające ……………………………………
  ………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………..

  (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ……………………..
  ………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………..

  (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
  ………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………..

  (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
 11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria …… nr ……………………
  wydanym przez ……………………………………………………

  lub innym dowodem tożsamości ……………………………….
  ………………………………………………………………………..

…………………………….

(miejscowość i data)

…………………………….

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Wzór 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA PRACOWNIKA

 1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………
 2. Numer ewidencyjny PESEL ………………………………………
 3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) …………………………
 4. Stan rodzinny ……………………………………………………..
  ………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………..

  (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

 5. Powszechny obowiązek obrony:
  a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony …………
  b) stopień wojskowy …………………………………………….
  numer specjalności wojskowej …………………………………
  c) przynależność ewidencyjna do WKU ………………………
  ………………………………………………………………………..
  d) numer książeczki wojskowej ……………………………….
  e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ………………
  ………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………..

 6. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku ……….
  ………………………………………………………………………..

  (imię i nazwisko, adres, telefon)

 7. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 i 2 są zgodne z dowodem osobistym seria ….. nr …………..
  wydanym przez ……………………………………………………

  lub innym dowodem tożsamości ……………………………….
  ………………………………………………………………………..

…………………………….

(miejscowość i data)

…………………………….

(podpis pracownika)

Zobacz

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2006 nr 125 poz. 869).

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj