Strona główna Firma Pełnomocnictwo: Jak napisać pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo: Jak napisać pełnomocnictwo?

Sprawdź jak napisać pełnomocnictwo, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo jest jedną z form przedstawicielstwa, opierającą się na oświadczeniu reprezentowanego i polega na umocowania do działania w cudzym imieniu. Podstawą prawną udzielenia pełnomocnictwa są przepisy art. 95-109 Kodeksu cywilnego.

Pełnomocnictwo stanowi dokument od którego należna jest opłata skarbowa. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą sporządzenia dokumentu. Przedmiotem opłaty jest ustanowienie dokumentu pełnomocnictwa oraz jego odpisy (Bejnarowicz 2008: 182).

Pełnomocnictwa można udzielić przed wstąpieniem na drogę sądową lub w trakcie postępowania. W toku sprawy może być złożone ustnie przez oświadczenie wciągnięte do protokołu. Nie można udzielić pełnomocnictwa zbiorowego, ale można ustanowić kilku pełnomocników (Żołyński 2010: 63).

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane osoby udzielającej pełnomocnictwa;

  3. Nagłówek (Pełnomocnictwo);

  4. Treść pełnomocnictwa;

  5. Podpis.

Wzór

Pełnomocnictwo – wzór
……………………….
(miejscowość i data)

…………………………….
(imię i nazwisko/nazwa)

…………………………………….
(adres zamieszkania/siedziba)

PEŁNOMOCNICTWO

Upoważniam ………………………………… legitymującego się dowodem osobistym seria ………….. numer ………….., zamieszkałego w …………………… do dokonywania w moim imieniu czynności faktycznych i prawnych związanych z
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
w tym do reprezentowania mnie przed organami administracji publicznej.

Pełnomocnik nie jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw.

……………
(podpis)

Przykład

Pełnomocnictwo – przykład
Warszawa, 12.02.2007 r.

Jakub Olech
zam. 09-290 Warszawa
ul. Krucza 3

PEŁNOMOCNICTWO

Upoważniam radcę prawnego dr. Jana Nowaka, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie przy ul. Nowej 5/9 do reprezentowania mnie przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie z mojego powództwa przeciwko STONPOL S.A. w Warszawie o przywrócenie do pracy.

Jakub Olech

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj