Strona główna Firma Świadectwo pracy: Jak napisać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy: Jak napisać świadectwo pracy?

Zobacz czym jest świadectwo pracy, jak je napisać, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem świadectwa pracy.

Świadectwo pracy

Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe pracodawca przesyła pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej świadectwo pracy nie później niż 7 dni od ustania stosunku pracy.

Jeśli stosunek pracy ustał wskutek śmierci pracownika, pracodawca również sporządza świadectwo i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Członkowie rodziny pracownika lub spadkobiercy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie świadectwa.

Odmowa wydania świadectwa pracy wiąże się z koniecznością wypłacenia pracownikowi odszkodowania. Wysokość odszkodowania odpowiada wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Pamiętaj o tym, że jeżeli wydanie świadectwa pracy do rąk własnych pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, należy je przesłać w formie listu poleconego lub dostarczyć w inny sposób. Jeżeli tego nie zrobisz, możesz odpowiadać za wykroczenie przeciwko prawom pracownika (Młodzikowska 2007: 261).

Wzór świadectwa pracy znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 282 i zmiana Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2289).

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach (art. 97 § 2 Kodeksu pracy).

Dodatkowo świadectwo pracy powinno zawierać informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego dotyczące (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 282 i zmiana Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2289):

 1. wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 2. urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 3. wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego dodatkowego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 4. należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 5. okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 6. wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 7. liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodne z art. 92 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 8. wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 9. okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu pracy,
 10. okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 11. okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 12. okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 13. danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Wzór

Świadectwo pracy – wzór
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pracodawca oraz jego siedziba
lub miejsce zamieszkania)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nr REGON – EKD)

ŚWIADECTWO PRACY

 1. Stwierdza się, że . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (imię i nazwisko pracownika)

  imiona rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  urodzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (data urodzenia)

  był zatrudniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (pracodawca)

  w okresie od . . . . . . . . . . . . .. do. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  w wymiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (wymiar czasu pracy)

 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

 3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

  a) rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

  b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

  c) wygaśnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

 4. W okresie zatrudnienia pracownik:

  1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

  w tym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy
  w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

  2) korzystał z urlopu bezpłatnego

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

  3) wykorzystał urlop wychowawczy

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)

  4) był niezdolny do pracy przez okres. . . . . . . . . dni

  (liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy,
  w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

  5) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (liczba dni zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

  6) został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

  7) odbył służbę wojskową w okresie

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)

  8) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

  9) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,
  uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

  11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy,
  przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.)

 5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (wysokość potrąconych kwot)

 6. Informacje uzupełniające

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
(pieczęć i podpis pracodawcy lub
osoby działającej w jego imieniu)

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podstawa prawna – art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

Zobacz

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania;
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj