Strona główna Inne Umowa darowizny: Jak napisać umowę darowizny?

Umowa darowizny: Jak napisać umowę darowizny?

Zobacz jak napisać umowę darowizny, zapoznaj się ze wzorami.

Na skróty: Wzór 1. Umowa darowizny · Wzór 2. Umowa darowizny pieniężnej · Wzór 3. Umowa darowizny pojazdu

Umowa darowizny

Umowa darowizny została uregulowana w art. 888-902 Kodeksu cywilnego. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 § 1 K.c.).

Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Zasady powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron. Darowizna powinna zatem być zawarta w formie szczególnej, jeśli wymagają tego inne przepisy ze względu na przedmiot, np. w razie rozporządzeń nieruchomością oraz prawami na nieruchomości bądź przedsiębiorstwem (Podel 2011: 631).

Przedmiotem darowizny może być np. przeniesienie prawa (np. prawa własności), ustanowienie prawa, kwota pieniężna, przedmiot (np. samochód), zwolnienie obdarowanego ze zobowiązania (np. z długu). Brak odpłatności nie jest cechą jedynie umowy darowizny (zob. umowa użyczenia), różni się jednak od innych tym, że jest bezzwrotna (Młodzikowska 2007: 85).

Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu tego nie stosuje się, gdy obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć (art. 892 K.c.).

Wzór 1. Umowa darowizny

Umowa darowizny – wzór

UMOWA DAROWIZNY

zawarta w dniu ……………………. w ………………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Darczyńcą,
a
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Obdarowanym, o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem darowizny jest …………….. .

§ 2

Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny, o którym mowa w § 1, który stanowi jego wyłączną własność i jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.

§ 3

Darczyńca przekazuje przedmiot darowizny Obdarowanemu bezpłatnie, a Obdarowany darowiznę tę przyjmuje.

§ 4

Ważność przedmiotu darowizny strony określają na kwotę ……………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………. złotych).

§ 5

Od chwili zawarcia umowy wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny obciążać będą Obdarowanego.

§ 6

  1. Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli Obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.
  2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosowanie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie, Obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym który powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

§ 7

Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli Darczyńca Obdarowanemu przebaczył.

§ 8

Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone Obdarowanemu na piśmie.

§ 9

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowa została sporządzona w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… dla każdej ze stron.

……………………………..
Darczyńca
……………………………..
Obdarowany


Wzór 2. Umowa darowizny pieniężnej

Umowa darowizny – wzór

UMOWA DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ

zawarta w dniu …………………. w …………………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Darczyńcą,
a
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Obdarowanym, o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem darowizny jest kwota ………………………… zł (słownie: ……………………………………. …………………………………………………… złotych).

§ 2

  1. Darczyńca daruje Obdarowanemu kwotę wymienioną w § 1, z przeznaczeniem na ……………………………………………………………….
  2. Obdarowany przyjmuje darowiznę i oświadcza, że przeznaczy ją na realizację wymienionego w pkt. 1 celu.

§ 3

Przekazanie kwoty darowizny nastąpi do dnia ………………………………… na rachunek bankowy Obdarowanego w banku ……………………………………………….. nr ………………………………………………………..

§ 4

Strony oświadczają, że w przeciągu ostatnich 5 lat Obdarowany otrzymał już …………………………………. darowizn o łącznej wartości ………………………… zł (słownie: …………………………………………… …………………….. złotych).

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Umowa została sporządzona w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… dla każdej ze stron.

……………………………..
Darczyńca
……………………………..
Obdarowany


Wzór 3. Umowa darowizny pojazdu

Umowa darowizny – wzór

UMOWA DAROWIZNY POJAZDU

zawarta w dniu …………………. w …………………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Darczyńcą,
a
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Obdarowanym, o następującej treści:

§ 1

  1. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki …………………… o numerze rejestracyjnym ………………., numerze podwozia …………………………………., numerze silnika ……………….., roku produkcji ………….
  2. Darczyńca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, praw osób trzecich, nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd.

§ 2

  1. Darczyńca przekazuje Obdarowanemu wymieniony w § 1 przedmiot darowizny bezpłatnie.
  2. Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje.
  3. Wydanie przedmiotu darowizny nastąpiło w dniu podpisania umowy.

§ 3

Strony oświadczają, że jest to pierwsza darowizna między nimi od 5 lat.

§ 4

Ważność przedmiotu darowizny strony określają na kwotę ……………………. zł (słownie: …………………………………………………………………… złotych).

§ 5

Wszelkie koszty związane z niniejszą umową ponosi …………………

§ 6

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 7

Umowa została sporządzona w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… dla każdej ze stron.

……………………………..
Darczyńca
……………………………..
Obdarowany


Komentarze

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj