Strona główna Inne Umowa najmu lokalu mieszkalnego: Jak napisać umowę najmu lokalu mieszkalnego?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego: Jak napisać umowę najmu lokalu mieszkalnego?

Zobacz jak napisać umowę najmu lokalu mieszkalnego, zapoznaj się ze wzorem umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego


Umowa najmu jest regulowana w art. 659-692 Kodeksu cywilnego i w normach pozakodeksowych. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju (art. 659 K.c.).

Od użyczenia różni się tym, że najem jest odpłatny, a użyczenie nieodpłatne. Natomiast od dzierżawy odróżnia go to, że przedmiotem najmu mogą być tylko rzeczy, a dzierżawy zarówno rzeczy jak i prawa, ponadto najemca jest uprawniony do używania rzeczy, zaś dzierżawca do używania rzeczy (prawa) i do pobierania pożytków (por. Podel 2011: 336).

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna zostać zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę zawartą na czas nieoznaczony (art. 660 K.c.).

Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu (art. 662 § 1 K.c.). Natomiast drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę (art. 662 § 2 K.c.).

Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody (art. 681 K.c.).

Wzór

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – wzór

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

zawarta w dniu ……………. w …………………. pomiędzy:
………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr ………… wydanym przez ……………………………………, zamieszkałym w ……………………………… przy ul. …………………………………., zwanym w treści umowy Wynajmującym,
a
………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr ………… wydanym przez ……………………………………, zamieszkałym w ……………………………… przy ul. …………………………………., zwanym w treści umowy Najemcą, o następującej treści:

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego w ……………………………. przy ul. …………………………… nr …………., o łącznej powierzchni …………. m2.

§ 2

 1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w § 1 lokal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt gospodarstwa domowego).
 2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww. lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 3. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.
 4. Przedmiot najmu zostanie wydany Najemcy w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 3

Umowa najmu zostaje zwarta na czas określony/nieokreślony* od dnia ……………….. do dnia ………………..

§ 4

 1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości ………………….. zł (słownie …………………………………………. złotych) miesięcznie.
 2. Czynsz najmu płatny będzie z góry w terminie do ……………. dnia każdego miesiąca, przelewem na konto Wynajmującego: nr rachunku ………………………………………., prowadzonego przez bank …………………………………………

§ 5

 1. Poza czynszem Najemca zobowiązany jest ponosić inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności koszty:
  a) ogrzewania pomieszczeń,
  b) energii elektrycznej,
  c) zużycia wody i odprowadzania ścieków,
  d) …………………………………….
  e) …………………………………….

 2. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają Najemcę.

§ 6

Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 7

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 8

 1. Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
 2. Najemca wpłaca kaucję w wysokości ……………. zł (słownie …………………………………………. złotych), która podlega zwrotowi po przekazaniu lokalu w stanie niepogorszonym Wynajmującemu.

§ 9

Koszty zawarcia umowy ponosi ……………………………

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………..
Wynajmujący
……………………………..
Najemca


*niepotrzebne skreślić

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj