Strona główna Firma Umowa o dzieło: Jak napisać umowę o dzieło?

Umowa o dzieło: Jak napisać umowę o dzieło?

Przeczytaj czym jest umowa o dzieło, jak ją napisać, zapoznaj się ze wzorem umowy o dzieło.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 627-646). Według art. 627 przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Jest to umowa rezultatu, a nie starannego działania, tzn. wykonawca zobowiązuje się osiągnąć oznaczony w umowie rezultat – wykonać dzieło. Kara umowna, jak również odszkodowanie ją przewyższające przysługują tylko wtedy, gdy zawarto je w umowie (Bejnarowicz 2008: 63).

Umowa o dzieło jest umową konsensualną, odpłatną, wzajemną, ma charakter zobowiązujący (Podel 2003: 187).

Wzór umowy o dzieło

Umowa o dzieło – wzór

UMOWA O DZIEŁO

Zawarta w dniu ……………. w ……………………. pomiędzy
………………………….., legitymującym się dowodem osobistym seria ………….. nr ……….. wydanym przez …………………………………….., zamieszkałym w ……………………. przy ul. ………………….., zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a
……………………………………….., z siedzibą w ………………………….. ul. ……………………….. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działają ……………………………………, o następującej treści:

§ 1

 1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na …………………………………………….
 2. Dzieło powinno być wykonane w formie …………………………..

§ 2

 1. Materiały, narzędzia, środki pomocnicze do wykonania dzieła dostarcza Zamawiający.
 2. Po zakończeniu dzieła Wykonawca w terminie ……. (słownie ……………………..) dni zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanych materiałów i do zwrócenia niewykorzystanych.

§ 3

Rozpoczęcie wykonania nastąpi dnia ……………, a zakończenie i wydanie Zamawiającemu dnia …………………..

§ 4

Odbiór nastąpi w siedzibie Wykonawcy w oparciu o protokół przekazania, spisany w obecności stron.

§ 5

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

 1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………. zł (słownie …………………………………………………… złotych).
 2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie ……….. dni od daty odbioru dzieła w ……………………. w formie ………………………………

§ 7

 1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości ……… % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.
 2. W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości ……… % wartości niewykonanego dzieła.
 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 8

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
  1. zwłoka w wykonaniu dzieła trwa dłużej niż …… (słownie ……………………) dni,
  2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie dzieła osobie trzeciej,
  3. Wykonawca wykonuje dzieło wadliwie i mimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie zmienia sposobu wykonania.
 2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka Zamawiającego w dostarczeniu materiałów trwa dłużej niż …….. (słownie: ……………………….) dni.

§ 9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ………………………….

§ 12

Umowę sporządzono w ……… jednobrzmiących egzemplarzach po …….. dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca
…………………………….. ……………………………..

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj