Strona główna Inne Umowa zamiany: Jak napisać umowę zamiany?

Umowa zamiany: Jak napisać umowę zamiany?

Sprawdź jak napisać umowę zamiany, zapoznaj się ze wzorem umowy zamiany.

Umowa zamiany

Umowa zamiany została uregulowana w art. 603-604 Kodeksu cywilnego. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy (art. 603 K.c.). Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży (art. 604 K.c.).

Zawarcie umowy zamiany nie wymaga zachowania szczególnej formy czynności prawnej, poza wyjątkami określonymi w niektórych przepisach, bądź wynikającymi z woli stron. Tytułem przykładu podać należy, iż forma aktu notarialnego wymagana jest pod rygorem nieważności dla zamiany, która ma za swój przedmiot nieruchomość (art. 158 k.c.), użytkowanie wieczyste (art. 237 k.c.), spadek (art. 1052 § 3 k.c.) (…) (Podel 2011: 156).

W umowie zamiany trzeba jasno określić jej przedmiot. Klasyczna wersja umowy polega na wymianie własności lub innych praw podmiotowych pomiędzy stronami. W przypadku gdy wartość jednego ze świadczeń jest niższa i strony ustalą dopłaty pieniężne, mamy w zasadzie do czynienia z umową mieszaną (por. Widło 2004: 176-177).

Wzór

Umowa zamiany – wzór

UMOWA ZAMIANY

zawarta w dniu ……………………. w ………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ……………………………………………….,
a
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ……………………………………………….,
zwanych dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

………………………………………………………….. jest właścicielem ……………………………. ……………………………….. ………………………. o wartości …………………….. zł (słownie: …………………………………………. złotych).

§ 2

………………………………………………………….. jest właścicielem ……………………………. ……………………………….. ………………………. o wartości …………………….. zł (słownie: …………………………………………. złotych).

§ 3

Strony dokonują zamiany w taki sposób, że ……………………………………….. przenosi prawo własności opisanego w § 1 ……………………………………………….. na …………………………………………., natomiast ……………………………………….. przenosi prawo własności opisanego w § 2 ……………………………………………….. na …………………………………………..

§ 4

Strony oświadczają, że zamiany dokonują bez żadnych dopłat.

§ 5

Strony zgodnie oświadczają, że wydanie i objęcie w posiadanie przedmiotów zamiany nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 6

Koszty zamiany strony ponoszą po połowie.

§ 7

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa została sporządzona w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… dla każdej ze stron.

…………………………….. ……………………………..


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj