Strona główna Firma Umowa zlecenia: Jak napisać umowę zlecenia?

Umowa zlecenia: Jak napisać umowę zlecenia?

Sprawdź czym jest umowa zlecenia, jak ją napisać, zapoznaj się ze wzorami umowy zlecenia.

Wzór 1 · Wzór 2

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia uregulowana została w księdze trzeciej Kodeksu cywilnego, w przepisach art. 734-751. Według Kodeksu cywilnego (art. 750) przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie zostały uregulowane innymi przepisami.

Umowa zlecenia jest umową konsensualną i co najmniej dwustronnie zobowiązującą. Jej przedmiotem jest odpłatne lub nieodpłatne dokonanie określonej czynności prawnej: „przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca, mandatariusz) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy, mandanta). W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Zasada ta nie uchybia jednak przepisom o formie pełnomocnictwa” (Podel 2011: 466).

Pracę w ramach umowy zlecenia może świadczyć zarówno osoba fizyczna, jak i firma. W umowie zlecenia należy podać m.in. dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy, datę rozpoczęcia i zakończenia umowy, rodzaj czynności, które mają być wykonane, miejsce wykonania zlecenia, ustalić wynagrodzenie lub podać podstawy jego ustalenia. Zleceniodawca jest uprawniony do wskazania sposobu wykonania zlecenia.

Różnica pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło:

Umowę zlecenia różni od umowy o dzieło przedmiot umowy. Umowę o dzieło zawiera się, gdy wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamawiającemu wyników (rezultatów) swojej pracy, czyli dzieła, i jest on odpowiedzialny za pomyślne wykonanie dzieła. Umowę zlecenia natomiast zawiera się w sytuacji, gdy zleceniobiorca ma wykonać pewne czynności na rzecz zleceniodawcy. Wynik nie jest tu tak ważny, lecz starania w celu osiągnięcia tego wyniku. Zwykle w ramach umowy o dzieło zleca się wykonanie usługi.

Umowa zlecenia jest określana mianem umowy starannego działania. W ramach tej umowy można prowadzić księgowość, przepisywać teksty (np. prace magisterskie), prowadzić akwizycję itp.(Młodzikowska 2007: 238).

Wzór 1

Umowa zlecenia – wzór

UMOWA ZLECENIA

zawarta w dniu …………… w ……………………. pomiędzy:
…………………………………………………………………., zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,
a
……………………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria ………. nr …….. wydanym przez ………………………………………………………………………., zamieszkałym w …………………………… przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą”, o następującej treści:

§ 1

Zleceniodawca powierza wykonanie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać następujące czynności: ………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….

§ 2

Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………….. zł (słownie …………………………… złotych), płatne w terminie ………. dni od daty przedstawienia rachunku przez Zleceniobiorcę w siedzibie Zleceniodawcy.

§ 3

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy wykonaniu zlecenia.

§ 4

Na podstawie niniejszej umowy, wykonania opisanych powyżej czynności Zleceniobiorca nie może powierzyć innym osobom bez dodatkowej zgody Zleceniodawcy.

§ 5

Umowa niniejsza zawarta jest od dnia………… do dnia …………………

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

§ 7

Zleceniodawca będzie wykonywał zlecenie w miejscu przez siebie ustalonym.

§ 8

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………..
Zleceniodawca
……………………………..
Zleceniobiorca


Wzór 2

Umowa zlecenia – wzór

UMOWA ZLECENIA

zawarta w dniu …………… w ……………………. pomiędzy:
…………………………., z siedzibą w ……………………., przy ul. ………………….., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu z dnia ………………, do ………………, prowadzonej przez …………………., pod numerem ………………., NIP ……………., reprezentowanym przez …………….., zwanym dalej Zleceniodawcą
a
…………………………., z siedzibą w ……………………., przy ul. ………………….., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu z dnia ………………, do ………………, prowadzonej przez …………………., pod numerem ………………., NIP ……………., reprezentowanym przez …………….., zwanym dalej Zlecenioborcą, o następującej treści:

§ 1

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
1) ……………………………………………………….
2) ……………………………………………………….
3) ……………………………………………………….

§ 2

Zleceniodawca będzie wykonywać czynności określone w § 1 w okresie od ……… do ………

§ 3

  1. Zleceniodawca zobowiązuje się, za prawidłowe wykonanie określonych w § 1 czynności, zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ………… zł (słownie: ……………………. złotych).
  2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w ciągu ….. dni od otrzymania przez Zleceniodawcę rachunku do umowy, na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w rachunku.

§ 4

Zleceniodawca może powierzyć wykonanie czynności objętych zleceniem osobie trzeciej. W takiej sytuacji Zleceniobiorca odpowiada za działanie tej osoby jak za działanie własne.

§ 5

Dodatkowo strony postanawiają:
a) …………………………..,
b) …………………………..,
c) ……………………………

§ 6

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 7

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o zleceniu.

§ 8

Umowa została sporządzona w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… dla każdej ze stron.

……………………………..
Zleceniodawca
……………………………..
Zleceniobiorca


Komentarze

1 KOMENTARZ

  1. Warto pamiętać i zadbać o swój interes i podpisać umowę. Wydaje mi się, że wzory umów są w porządku, chyba jest wszystko co powinno się znaleźć. Ja jestem fanem aplikacji i technologii i podpisuję umowy przez smartfona i aplikację Spinker, by nie drukować umów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj