Strona główna Firma Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Sprawdź jak napisać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zapoznaj się ze wzorami rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia może dokonać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Należy je sporządzić pisemnie, ze wskazaniem przyczyny z powodu której nastąpiło. Pracodawca powinien zawrzeć w nim pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 3-5 i art. 55 § 2 Kodeksu pracy).

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika lub z przyczyn przez niego niezawinionych.

Z winy pracownika następuje wtedy, kiedy dopuszcza się on ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, przy czym pracodawca ocenia czy tak się stało. Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie (art. 52 § 1 K.p.):

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem bez wypowiedzenia także w sytuacji, gdy jest on niezdolny do pracy wskutek choroby lub przedłużającej się, usprawiedliwionej nieobecności.

Z koli pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia gdy (art. 55 K.p.):

  • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
  • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Wzór 1

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
(imię i nazwisko pracownika)

……………………..
(nazwa zakładu pracy)

Rozwiązuję z dniem …………………….. bez wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu …………………….. z przyczyn następujących:

1. Szkodliwego wpływu wykonywanej przeze mnie pracy na moje zdrowie, co zostało stwierdzone w orzeczeniu lekarskim z dnia …………………….. i nie przeniesieniem mnie w terminie wskazanym w tymże orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej dla mnie ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

2. Dopuszczenia się wobec mnie jako pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę, polegających na ……………………..

……………………..
(podpis pracownika)

Niniejsze pismo otrzymałem
……………………..
(podpis pracodawcy)

Wzór 2

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
(pieczątka pracodawcy)

Pan/Pani …………………….
(imię i nazwisko pracownika)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA

Z dniem …………………….. rozwiązuje się z Panem/Panią bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu …………………….. z powodu ……………… (przyczyna i podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę) ………………

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ……………………..

……………………..
(podpis pracodawcy)

……………………..
(potwierdzenie odbioru przez pracownika – data i podpis)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj