Abstrakt


Abstrakt to krótkie zrelacjonowanie wyników badań szczegółowo opisanych w tekście naukowym, dostępnym najczęściej w innej publikacji, książce, czasopiśmie itp. Abstrakt może znajdować się także przed lub po takim tekście. Może również stanowić zapowiedź pojawienia się tekstu naukowego.

Abstrakt stanowi krótkie omówienie tekstu naukowego, a przez to zachętę do zapoznania się z nim. Nie jest tożsamy ze streszczeniem. Należy unikać zwrotów używanych w streszczeniach typu: „w tekście opisano…”, „w niniejszej pracy…” itp. Zamiast tego należy pisać: „analizie poddano…”, „w badaniach podjęto próbę…” itp. Abstrakt liczy zwykle od 150 do 600 słów.

W abstrakcie używa się języka naukowego. Najczęściej jest pisany bezosobowo, czasami można stosować pierwszą osobę liczby pojedynczej (np. w abstrakcie referatu).

Układ

  1. Imię i nazwisko autora tekstu naukowego

  2. Nazwa jednostki badawczej
  3. Tytuł
  4. Przedstawienie problemu badawczego i celu pracy
  5. Metodologia
  6. Opis badań
  7. Najważniejsze wyniki
  8. Wnioski z badań

Przykład

Źródło: http://www.qualitativesociologyreview.org/
PL/Volume13/abstracts.php


Barbara Jabłońska
Uniwersytet Jagielloński, Polska

Telewizyjny „spektakl” czy racjonalna debata? Analiza słownictwa i strategii argumentacyjnych w wybranych programach politycznych TVP1 dotyczących problematyki UE

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z komunikowaniem politycznym i publicznym w wybranych debatach telewizyjnych. W szczególności analizie poddane zostały stosowane w debatach strategie argumentacyjne oraz dominujące słownictwo. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do jakości debat politycznych: czy mają one formę rytualnego spektaklu, czy też opierają się na racjonalnej argumentacji? Całość rozważań osadzona została w ramach teoretycznych tzw. krytycznej analizy dyskursu (KAD), której jednym z główny zadań jest demaskowanie przemocy i dominacji wbudowanych w język.


Skomentuj