Protokół


Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.

Najczęściej protokolant w czasie trwania zebrania robi jedynie notatki, a ostateczna wersja tekstu jest sporządzana później.

Układ

 1. Nagłówek
 2. Uczestnicy – obecność
 3. Informacja o rozpoczęciu
 4. Ustalenie porządku obrad
 5. Przebieg obrad
 6. Informacja o zakończeniu
 7. Podpisy
 8. Załączniki

Przykład


Protokół zebrania założycielskiego stowarzyszenia Klub Ochrony Rawki, które odbyło się 8 maja 2009 r. w Skierniewicach, ul. Płytka 7

W zebraniu wzięło udział 20 osób – lista obecności w załączeniu.

Obrady otworzył Roman Kowalski, który zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Ogólny opis działalności stowarzyszenie.
 2. Głosowanie w sprawie powołania stowarzyszenia.
 3. Wybór władz stowarzyszenia.
 4. Wolne wnioski.

Ad 1.
Prezentacji działalności stowarzyszenia dokonał Roman Kowalski. Głównym celem stowarzyszenia ma być poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego.

Dwoma tematami przewodnimi mają być:

 1. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.
 2. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturalnych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

Ad 2.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przegłosowano powołanie stowarzyszenia Klub Ochrony Rawki.

Ad 3.

Do Zarządu stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę trzech osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Po głosowaniu jawnym został wybrany jednogłośnie Zarząd w składzie: Roman Kowalski, Paweł Koseła, Marzena Uszek.

Ad 4.

W ramach wolnych wniosków zgłoszono kilka uwag odnośnie finansowania stowarzyszenia, a także jego promocji. Wniosek będzie rozpatrywany na następnym zebraniu.

Posiedzenie zakończył i pożegnał zgromadzonych Roman Kowalski.

Protokołowała
Joanna Cedoń

Załączniki :
1. Lista obecności


Skomentuj