Strona główna Inne Umowa najmu lokalu mieszkalnego: Jak napisać umowę najmu lokalu mieszkalnego?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego: Jak napisać umowę najmu lokalu mieszkalnego?

PODZIEL SIĘ

Zobacz jak napisać umowę najmu lokalu mieszkalnego, zapoznaj się ze wzorem umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego


Umowa najmu jest regulowana w art. 659-692 Kodeksu cywilnego i w normach pozakodeksowych. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju (art. 659 K.c.).

Od użyczenia różni się tym, że najem jest odpłatny, a użyczenie nieodpłatne. Natomiast od dzierżawy odróżnia go to, że przedmiotem najmu mogą być tylko rzeczy, a dzierżawy zarówno rzeczy jak i prawa, ponadto najemca jest uprawniony do używania rzeczy, zaś dzierżawca do używania rzeczy (prawa) i do pobierania pożytków (por. Podel 2011: 336).

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna zostać zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę zawartą na czas nieoznaczony (art. 660 K.c.).

Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu (art. 662 § 1 K.c.). Natomiast drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę (art. 662 § 2 K.c.).

Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody (art. 681 K.c.).

Wzór

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – wzór

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

zawarta w dniu ……………. w …………………. pomiędzy:
………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr ………… wydanym przez ……………………………………, zamieszkałym w ……………………………… przy ul. …………………………………., zwanym w treści umowy Wynajmującym,
a
………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr ………… wydanym przez ……………………………………, zamieszkałym w ……………………………… przy ul. …………………………………., zwanym w treści umowy Najemcą, o następującej treści:

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego w ……………………………. przy ul. …………………………… nr …………., o łącznej powierzchni …………. m2.

§ 2

 1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w § 1 lokal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt gospodarstwa domowego).
 2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww. lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 3. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.
 4. Przedmiot najmu zostanie wydany Najemcy w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 3

Umowa najmu zostaje zwarta na czas określony/nieokreślony* od dnia ……………….. do dnia ………………..

§ 4

 1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości ………………….. zł (słownie …………………………………………. złotych) miesięcznie.
 2. Czynsz najmu płatny będzie z góry w terminie do ……………. dnia każdego miesiąca, przelewem na konto Wynajmującego: nr rachunku ………………………………………., prowadzonego przez bank …………………………………………

§ 5

 1. Poza czynszem Najemca zobowiązany jest ponosić inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności koszty:
  a) ogrzewania pomieszczeń,
  b) energii elektrycznej,
  c) zużycia wody i odprowadzania ścieków,
  d) …………………………………….
  e) …………………………………….

 2. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają Najemcę.

§ 6

Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 7

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 8

 1. Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
 2. Najemca wpłaca kaucję w wysokości ……………. zł (słownie …………………………………………. złotych), która podlega zwrotowi po przekazaniu lokalu w stanie niepogorszonym Wynajmującemu.

§ 9

Koszty zawarcia umowy ponosi ……………………………

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………..
Wynajmujący
……………………………..
Najemca


*niepotrzebne skreślić


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here