Strona główna Firma Czy fałszywe referencje w poprzednim postępowaniu to wystarczający powód wykluczenia w kolejnym?

Czy fałszywe referencje w poprzednim postępowaniu to wystarczający powód wykluczenia w kolejnym?

Jeśli zamawiający dysponuje dowodami potwierdzającymi, że czyn którego dopuścił się wykonawca, został sklasyfikowany przez dany organ orzekający jako zawarcie nielegalnego porozumienia z intencją zakłócenia konkurencji, to taki wykonawca podlega wykluczeniu.

Pytanie

Moje pytanie dotyczy przesłanki wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp. W przetargu nieograniczonym wykonawca ten zawarł porozumienie z przedsiębiorcą Y, tj. posłużył się wystawioną przez niego referencją, w której podano nieprawdziwe informacje (wartość usługi, okres realizacji), co zostało udowodnione już po zakończeniu tego postępowania. Obecnie ten sam wykonawca złożył ofertę w innym przetargu, ale nie przedstawił już fałszywej referencji. Niemniej jednak w JEDZ w część III sekcji C w odpowiedzi na pytanie: „Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?” odpowiedział „NIE”. Czy udowodniony fakt, że wykonawca w innym postępowaniu złożył fałszywą referencję, daje podstawę do jego wykluczenia w obecnym przetargu na mocy art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp?

Odpowiedź

Jeśli zamawiający dysponuje dowodami potwierdzającymi, że czyn którego dopuścił się wykonawca, został sklasyfikowany przez dany organ orzekający jako zawarcie nielegalnego porozumienia z intencją zakłócenia konkurencji, to taki wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o ile:

  • nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, oraz
  • wykonawca w ogóle nie skorzystał z procedury samooczyszczenia albo podjęte przez niego środki zmierzające do wykazania jego rzetelności zamawiający ocenił jako niewystarczające.

Wyjaśnienie

Aby zamawiający mógł wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp, musi dysponować dowodami potwierdzającymi, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji.

Dowodami takimi mogą być np. decyzja UOKiK czy wyrok KIO. Dowody powinny potwierdzać, że czyn którego dopuścił się wykonawca, został sklasyfikowany przez dany organ orzekający jako zawarcie przez wykonawcę nielegalnego porozumienia z intencją zakłócenia konkurencji.

Jeśli w okolicznościach tej sprawy istnieją takie dowody, to zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy Pzp wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, o ile nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli wykonawca dopuścił się takich udowodnionych czynów, to zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp ma on prawo do samooczyszczenia. W takim przypadku stosownie do art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

 

Podstawa prawna

art. 24 ust. 1 pkt 20, ust. 7 pkt 3, ust. 8 i 9 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

Anna Kaźmierczak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce, stale współpracuje z Portalem Zamówienia Publiczne www.portalzp.pl

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj