Strona główna Firma Oświadczenie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej: Jak napisać oświadczenie o nałożeniu...

Oświadczenie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej: Jak napisać oświadczenie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej?

Zobacz jak napisać oświadczenie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem oświadczenia o nałożeniu na pracownika kary porządkowej.

Oświadczenie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

Pracodawca może zastosować wobec pracownika karę upomnienia lub karę nagany za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 108 § 1 k.p.).

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, pracodawca może również stosować karę pieniężną (art. 108 § 2 k.p.).

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może zostać zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika (art. 109 § 1 i 2 k.p.).

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika (art. 110 k.p.).

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy (art. 111 k.p.).

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane nadawcy (pracodawcy);

  3. Dane adresata (pracownika);

  4. Nagłówek („Oświadczenie o nałożeniu kary porządkowej”);

  5. Informacja o nałożeniu kary i określenie jej rodzaju;

  6. Wskazanie daty naruszenia i przyczyn nałożenia kary;

  7. Informacja o prawie do sprzeciwu i terminie jego wniesienia;

  8. Informację o złożeniu odpisu zawiadomienia do akt osobowych pracownika;

  9. Podpis pracownika.

Wzór

Oświadczenie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej – wzór

……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane nadawcy – pracodawcy)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane adresata – pracownika)

Oświadczenie o nałożeniu kary porządkowej

Po wysłuchaniu w dniu dzisiejszym w trybie art. 109 § 2 k.p. Pańskich wyjaśnień na temat zdarzeń z dnia ………………., o których jest mowa poniżej, nakładam na Pana(Panią) w trybie art. 108 § ….. k.p. karę porządkową …….[wskazać jaką]………..

W dniu ……………. dopuścił się Pan(i) ……….[opis naruszenia, np. spóźnienie, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia]……………… Wobec powyższego zastosowana kara porządkowa jest w pełni zasadna, a jej nałożenia zapobiegnie podobnym wypadkom w przyszłości.

Jeżeli kwestionuje Pan(i) zasadność lub zgodność z prawem nałożonej kary porządkowej, może Pan(i) w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia wnieść sprzeciw.

Jednocześnie informuję, że odpis niniejszego pisma zostanie umieszczony w Pańskich aktach osobowych.

……………………..
(podpis pracodawcy)

Niniejsze zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej otrzymałem(am) w dniu …………………….., co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………..
(podpis pracownika)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj