Strona główna Inne Pozew o alimenty dla dziecka: Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?

Pozew o alimenty dla dziecka: Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?

Zobacz jak napisać pozew o alimenty dla dziecka, zapoznaj się ze wzorami.

Pozew o alimenty dla dziecka

Kwestię obowiązku alimentacyjnego regulują art. 128-1441 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku (art. 133 § 1 i 2).

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem pełnoletniego dziecka, jeśli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (art. 133 § 3).

Układ

 • Miejscowość, data;

 • Dane właściwego dla tej sprawy sądu rejonowego;

 • Dane powoda (imię, nazwisko, adres, nr PESEL lub NIP) i w niektórych przypadkach osoby go reprezentującej (np. matka zastępuje małoletnie dziecko);

 • Dane pozwanego (imię, nazwisko, adres);

 • Wskazanie wartości przedmiotu sporu (suma świadczeń za jeden rok, a w przypadku alimentów zaległych cała dochodzona kwota);

 • Oznaczenie rodzaju pisma (“Pozew o alimenty”, “Pozew o zasądzenie alimentów”);

 • Żądanie zasądzenia alimentów (kwota, częstotliwość, dzień płatności, odsetki w razie gdy pozwany spóźni się z płatnością);

 • Dodatkowe wnioski (np. o przesłuchanie świadków, zasądzenie od pozwanego kosztów procesu);

 • Uzasadnienie (opis sytuacji powoda i określenie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego);

 • Własnoręczny podpis (powoda lub osoby reprezentującej);

 • Załączniki (wyszczególnienie dołączonych dokumentów, będących dowodem na prawdziwość zawartych w pozwie informacji).

Wzór 1

Pozew o alimenty na dziecko małoletnie – wzór

……………………..
(miejscowość, data)

Sąd Rejonowy w ……………………..
Wydział ……………………..
Adres: ……………………..

Powód: małoletni …………………….. PESEL: …………………….. działający przez matkę (ojca) …………………….. PESEL: …………………….. oboje zam. ……………………..

Pozwany: …………………….. zam. ……………………..

Wartość przedmiotu sporu: ……………………..

Pozew o alimenty

W imieniu małoletniego …………………….. wnoszę o:

 1. Zasądzenie od pozwanego …………………….. na rzecz małoletniego …………………….. alimentów w kwocie …………………….. złotych (słownie: ……………………..) miesięcznie od dnia …………………….. każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.
 2. Zasądzenie od pozwanego …………………….. na rzecz strony powodowej obowiązku zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez stronę powodową.
 3. Rozpoznanie powództwa także pod nieobecność strony powodowej.
 4. ……………………..
 5. ……………………..
 6. Ponadto wnoszę o przesłuchanie świadków: ……………………..

Uzasadnienie

Matka (Ojciec) małoletniego …………………….. spotykała się z …………………….. od …………………….. r. Z tej relacji w dniu …………………….. urodził się małoletni powód. …………………….. uznał go za syna (córkę) ……………………..

Dowód: odpis aktu urodzenia małoletniego powoda

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Dowód: ……………………..

Pozwany(a) jest …………………….., pracuje w …………………….. i zarabia około …………………….. miesięcznie, wykonując pracę …………………….. . Jest ……………………………………………. . Posiada …………………….. .

Dowód: ……………………..

W tych okolicznościach powództwo jest uzasadnione ……………………..

……………………..
(własnoręczny podpis)

Załączniki:

 1. Odpis pozwu z załącznikami;
 2. Odpis aktu urodzenia małoletniego powoda;
 3. Zaświadczenie o ……………………..;
 4. Rachunki za ……………………..

Wzór 2

Pozew o alimenty na dziecko pełnoletnie – wzór

……………………..
(miejscowość, data)

Sąd Rejonowy w ……………………..
Wydział ……………………..
Adres: ……………………..

Powód: …………………….. PESEL: …………………….. zam. ……………………..

Pozwany: …………………….. zam. ……………………..

Wartość przedmiotu sporu: ……………………..

Pozew o alimenty

Niniejszym wnoszę o:

 1. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego …………………….. na moją rzecz kwoty …………………….. złotych (słownie: ……………………..) miesięcznie, płatną do dnia …………………….. każdego miesiąca z góry, począwszy od dnia …………………….. roku, wraz z odsetkami ustawowymi na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.
 2. Zasądzenie od pozwanego …………………….. na rzecz strony powodowej obowiązku zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez stronę powodową.
 3. Rozpoznanie powództwa także pod nieobecność strony powodowej.
 4. ……………………..
 5. ……………………..
 6. Ponadto wnoszę o przesłuchanie świadków: ……………………..

Uzasadnienie

Powód (Powódka) …………………….. urodzony(a) dnia …………………….. jest synem (córką) …………………………………………….
…………………………………………….

Dowód: odpis aktu urodzenia ……………………..

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Dowód: ……………………..

Pozwany jest …………………….., pracuje w …………………….. i zarabia około …………………….. miesięcznie, wykonując pracę …………………….. . Jest on …………………………………………….

Dowód: ……………………..

Jestem obecnie …………………….. . Dodatkowo uczęszczam na …………………….. . Moje potrzeby …………………………………………….

W tych okolicznościach powództwo jest uzasadnione ……………………..

……………………..
(własnoręczny podpis)

Załączniki:

 1. Odpis pozwu z załącznikami;
 2. Odpis aktu urodzenia ……………………..;
 3. Zaświadczenie o ……………………..;
 4. Rachunki za ……………………..

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj