Strona główna Firma Rachunek zysków i strat: Jak napisać rachunek zysków i strat?

Rachunek zysków i strat: Jak napisać rachunek zysków i strat?

Dowiedz się czym jest rachunek zysków i strat, zapoznaj się ze wzorami i przykładami.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat, nazywany również rachunkiem wyników lub rachunkiem finansowym, jest jednym z elementów planu finansowego. Niniejszy artykuł dotyczy rachunku zysku i strat, jaki przygotowuje się na potrzeby biznesplanu. Jest on uproszczony w stosunku do tego, co przewidziano w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., ponieważ założono, że zostanie on utworzony na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa.

W rachunku zysków i strat przedstawia się wszystkie przychody przedsiębiorstwa i poniesione przez nie koszty. Ukazuje więc on w syntetyczny sposób wynik finansowy firmy. W biznesplanie warto przedstawić wyniki za pierwszy rok działalności w podziale na miesiące.

W rachunku zysków i strat zamieszcza się przychody netto (bez podatku VAT). Stosowana jest również zasada współmierności, polegająca na tym, żeby porównywać przychody i koszty dotyczące tego samego okresu (np. błędem będzie, jeśli zaprezentujesz przychody z jednego miesiąca i zestawisz z tym kwartalny koszt benzyny).

Definicje

  • Przychody – wpływy z tytułu sprzedaży produktów lub usług;

  • Koszty – wydatki związane z prowadzoną działalnością, np. surowce, materiały, wynagrodzenie, marketing, energia, media. Koszty dzieli się na koszty stałe (są ponoszone bez względu na wielkość produkcji, np. czynsz, ubezpieczenie, wynagrodzenie, amortyzacja, zarządzanie) i koszty zmienne (ma na nie wpływ wielkości produkcji, np. koszt surowców, materiałów, energia na potrzeby produkcji);

  • Zysk – nadwyżka przychodów nad kosztami (wynik różnicy pomiędzy przychodami a kosztami jest dodatni);

  • Strata – nadwyżka kosztów nad przychodami (wynik różnicy pomiędzy przychodami a kosztami jest ujemny);

  • Marża brutto – różnica pomiędzy przychodami, a kosztami zmiennymi. Powinna być na takim poziomie, aby zapewnić pokrycie kosztów stałych i wykazać zysk.

Wzór 1

Wzór rachunku zysków i strat w podziale na lata.

Wyszczególnienie Lata
1
2
3
4
5
A. Przychody ogółem:
Sprzedaż produktów i usług
Sprzedaż materiałów i towarów
Zmiana stanu produktów
Zyski nadzwyczajne
Pozostałe przychody
B. Koszty ogółem:
Amortyzacja
Materiały i energia
Wynagrodzenia i pochodne
Zakup usług
Koszty finansowe (np. odsetki)
Sprzedaż towarów w cenie nabycia
Podatki
Pozostałe koszty
Straty nadzwyczajne
C. Dochód (strata) brutto (A-B)
D. Podatek dochodowy
E. Zysk netto (C-D)

Wzór 2

Wzór rachunku zysków i strat dla pierwszego roku działalności w podziale na kwartały.

Wyszczególnienie Kwartały
1
2
3
4
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów
B. Koszty sprzedawanych produktów, towarów, materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
G. Pozostałe przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
J. Przychody finansowe
K. Koszty finansowe
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)
O. Podatek dochodowy
P. Zysk (strata) netto (N-O)

Przykład

Przykład rachunku zysków i strat dla małej firmy.

Pozycja Rok I Rok II Rok III
A. Przychody 496175 541770 541770
B. Koszty: 377019 352905 351605
Materiały 181619 169415 166805
Energia elektryczna 3000 3000 3000
Woda 3500 3500 3500
Ogrzewanie 2500 2500 2500
Czynsz 24000 24000 24000
Telefon 2200 2200 2200
Wynagrodzenie 93000 120000 120000
Marketing 6500 7000 7500
Wyposażenie 45400 5000 5000
Pozostałe koszty 15300 16290 17100
C. Zysk (strata) brutto 119156 188865 190165
D. Podatek dochodowy 47610,5 76754 77274
E. Zysk (strata) netto 71545,5 112111 112891

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj