Strona główna Inne Statut fundacji: Jak napisać statut fundacji?

Statut fundacji: Jak napisać statut fundacji?

Sprawdź jak napisać statut fundacji, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem statutu fundacji.

Statut fundacji

Fundacja jest powoływana do życia na podstawie oświadczenia woli fundatora, złożonego w postaci aktu notarialnego. Podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy (Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97) i statutu, ustalonego przez fundatora lub inną osobę, którą on upoważni.

W zgodzie z ustawą (art. 5.) statut powinien określać:

  1. nazwę fundacji,

  2. siedzibę,

  3. majątek,

  4. cele,

  5. zasady, formy i zakres działalności,

  6. skład i organizację zarządu, sposób jego powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu, i jego członków.

Nazwa – powinna być adekwatna do działalności prowadzonej przez fundację. Nie jest konieczne, aby było w niej słowo „fundacja”, choć jest to szeroko przyjęta praktyka. Nazwa nie może wprowadzać w błąd.

Siedziba – miejscowość, w której ma siedzibę zarząd fundacji. Nie jest konieczne określenie dokładnego adresu fundacji.

Cele fundacji – cel jest określany przez fundatora w akcie notarialnym. Fundacja ma realizować cele społecznie lub gospodarczo użyteczne, a nie cele osobiste. Nie mogą to być również cele obojętne z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego, np. poszukiwanie Atlantydy.

Cele muszą być konkretnie ustalone. Skiba (2002: 6) odradza używania sformułowań: „celami fundacji są w szczególności”, „celami fundacji jest zwłaszcza”, „do celów fundacji należą między innymi”, gdyż nie jest dookreślone jakie inne cele będzie realizować fundacja. Sąd odrzuci taki statut.

Przyjętą praktyką jest określenie w następnym paragrafie (po celach) sposobów realizacji tych celów. W praktyce sąd często tego wymaga (tamże: 8).

Majątek – majątek, który przekazuje fundator jest określany w oświadczeniu woli fundatora. Należy powtórzyć zapis. Ustawa nie przewiduje minimum potrzebnego do założenia fundacji.

Jeśli jednak fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą wartość jej środków majątkowych nie może być mniejsza niż 1 000 zł (art. 5.). Należy wskazać środki na działalność gospodarczą, np.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów
2. dochodów z majątku fundacji
3. odsetek…

Zarząd – statut określa skład i organizację zarządu, sposób powoływania, obowiązki itd. Zarząd może być jedynym organem fundacji. Przyjmuje się, że liczy przynajmniej trzech członków.

Fundator może dowolnie ustalić czas trwania kadencji zarządu. Zwykle też powołuje jego pierwszy skład. Statut powinien określać sposób powoływania zarządu w okresie późniejszym.

Sytuacja, w której tylko fundator może powoływać i odwoływać zarząd jest niebezpieczna z tego względu, że uprawnienia fundatora nie podlegają dziedziczeniu. Nie można też ich przekazać.

Statut może również zawierać inne postanowienia, w szczególności dotyczące:

  • prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej,

  • dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją,

  • zmiany celu lub statutu,

  • tworzenia obok zarządu innych organów fundacji.

Wzór

Statut fundacji – wzór

STATUT FUNDACJI…

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą…, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez…,
zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza… w kancelarii notarialnej przy ulicy… w…, w dniu…, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą fundacji jest miasto…

§ 3.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 4.

Celami fundacji są:
1. Rozwijanie postaw…
2. Popularyzacja idei…
3. …

§ 5.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną…
2. Prowadzenie seminarium…
3. …

Majątek i dochody fundacji

§ 6.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów
2. dochodów z majątku fundacji
3. odsetek…
4. …

Władze fundacji

§ 7.

Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd fundacji

Rada Fundacji

§ 8.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z… członków.
3. …

§ 9.

1. Rada zbiera się przynajmniej… razy do roku.
2. …

Zarząd Fundacji

§ …

1. …

Zmiana statutu

§ …

1. …

Likwidacja fundacji

§ …

1. …

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj