Strona główna Inne Umowa dzierżawy: Jak napisać umowę dzierżawy?

Umowa dzierżawy: Jak napisać umowę dzierżawy?

Zobacz jak napisać umowę dzierżawy, zapoznaj się ze wzorami umów dzierżawy.

Wzór 1 · Wzór 2

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy została uregulowana w art. 693-709 Kodeksu cywilnego. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków (art. 693 K.c.).

Dzierżawa jest zaliczana obok najmu i użyczenia do umów, których przedmiotem jest używanie rzeczy lub praw. Różni się jednak od użyczenia tym, że jest odpłatna, podczas gdy użyczenie jest umową nieodpłatną. Od najmu natomiast odróżnia ją to, że przedmiotem dzierżawy mogą być rzeczy i prawa, podczas gdy przedmiotem najmu jedynie rzeczy. Różnica pomiędzy najmem i dzierżawą polega także na tym, że dzierżawca jest uprawniony do używania rzeczy (prawa) jak i do pobierania pożytków, podczas gdy najemca tylko do używania rzeczy (por. Podel 2011: 356-357).

Dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż trzydzieści lat poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nie oznaczony (art. 695 K.c.). Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy (art. 705 K.c.).

Przedmiotem dzierżawy często są nieruchomości, gospodarstwa rolne lub przedsiębiorstwa. Nie może być nim np. lokal użytkowy, maszyna produkcyjna lub samochód (które mogą być jedynie przedmiotem umowy najmu), ponieważ same nie przynoszą one przychodów. Wydzierżawić można oprócz rzeczy również prawa, takie jak np. prawo do używania znaku firmowego (por. Młodzikowska 2007: 116-117).

Wzór 1

Umowa dzierżawy – wzór

UMOWA DZIERŻAWY

zawarta w dniu ……………………. w ………………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Wydzierżawiającym,
a
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Dzierżawcą, o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem dzierżawy jest …………….. .

§ 2

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy wymienionego w § 1 oraz że oddaje go w dzierżawę Dzierżawcy.

§ 3

Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu określonego w § 1, który przyjmuje w dzierżawę z dniem zawarcia umowy.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na czas ……………………….

§ 5

 1. Z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości ………………….. (słownie: ………………………………………………………………………………………..) złotych miesięcznie.
 2. Czynsz, o którym mowa w pkt 1, będzie płatny do ………….. dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego nr …………………………………………………………………… w banku ………………………………………..
 3. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu Wydzierżawiający będzie naliczał odsetki w wysokości ustawowej.
 4. Oprócz czynszu Dzierżawca będzie płacił ponadto wszystkie podatki, opłaty i koszty ubezpieczenia związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

§ 6

 1. Po zakończeniu okresu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym.
 2. Dopuszczalne zużycie przedmiotu dzierżawy w chwili jego zwrotu może wynikać jedynie z normalnej eksploatacji.

§ 7

Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w razie zalegania przez Dzierżawcę z należnym czynszem przez okres dwóch miesięcy.

§ 8

Wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Dzierżawca.

§ 9

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowa została sporządzona w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… dla każdej ze stron.

……………………………..
Wydzierżawiający
……………………………..
Dzierżawca


Wzór 2

Umowa dzierżawy – wzór

UMOWA DZIERŻAWY

zawarta w dniu ……………………. w ………………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Wydzierżawiającym,
a
…………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………… wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………….. przy ul. ………………………………………………., zwanym w treści umowy Dzierżawcą, o następującej treści:

§ 1

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej w …………………………. stanowiącej działkę gruntu rolnego o powierzchni …………………… oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem ……………………………..

§ 2

Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy nie jest obciążony wadami fizycznymi i prawnymi oraz innymi przypadłościami uniemożliwiającymi korzystanie z niego.

§ 3

Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę nieruchomość opisaną w § 1 umowy na czas …………………………. Dzierżawcy, który wyraża na to zgodę.

§ 4

 1. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w kwocie …………….. zł (słownie: ………………………………………………………….. złotych), płatny z góry w terminie do dnia ……………… każdego roku.
 2. Pierwsza rata czynszowa uiszczona jest w dniu zawarcia umowy, co Wydzierżawiający niniejszym kwituje.

§ 5

Oprócz czynszu Dzierżawca będzie płacił podatki, w tym podatek rolny i inne ciężary związane z własnością przedmiotu dzierżawy.

§ 6

 1. Wydanie przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy następuje w dniu zawarcia umowy.
 2. Zwrot przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po ustaniu umowy.

§ 7

 1. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego oddać całej lub części nieruchomości w poddzierżawę lub też do używania osobie trzeciej.
 2. Dzierżawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługującej mu wobec Wydzierżawiającego polegającej na prawie używania i pobierania pożytków z tytułu niniejszej umowy dzierżawy bez zgody tego ostatniego.

§ 8

Wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Dzierżawca.

§ 9

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowa została sporządzona w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… dla każdej ze stron.

……………………………..
Wydzierżawiający
……………………………..
Dzierżawca


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj