Strona główna Inne Umowa kupna-sprzedaży pojazdu

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu

Umowa kupna – sprzedaży pojazdu


Umowa sprzedaży jest regulowana w art. 535-602 Kodeksu cywilnego. Poprzez nią sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy określoną cenę.

Zaleca się sprawdzić czy auto nie znajduje się na liście pojazdów skradzionych. Można to zrobić na komisariacie policji.

Jeśli pojazd został nabyty w czasie trwania małżeństwa i jest przedmiotem wspólności małżeńskiej, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich oświadczeniach w umowie: „jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami samochodu powinni być oni oboje stroną umowy sprzedaży. Nie ma przy tym znaczenia, że tylko jedno z nich wpisane jest jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym (nie jest to tytuł własności)” (Widło 2004: 158).

Wzór


UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU

zawarta w dniu ……….. w …………………….. pomiędzy:
……………………………………. zamieszkałym w ………………………., przy ul. ………………, PESEL ………………….., legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr ……….. wydanym przez ……………………… zwanym w treści umowy „Sprzedającym”,
a
……………………………………. zamieszkałym w ………………………., przy ul. ……………….., PESEL ………………., legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr ……….. wydanym przez ……………………… zwanym w treści umowy „Kupującym”, o następującej treści:

§ 1

  1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki …………………… o numerze rejestracyjnym ………………., numerze podwozia …………………………………., numerze silnika ……………….., roku produkcji ………….
  2. Przedmiotem umowy są także przynależne do pojazdu: komplet opon letnich, …………………………………….

§ 2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, praw osób trzecich, nie jest przedmiotem zastawu, w tym zastawu rejestrowego i skarbowego nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd.

§ 3

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 1 niniejszej umowy pojazd marki ……………………..

§ 4

Strony ustaliły cenę przedmiotu umowy na kwotę ……………. zł (słownie: …………………………………………….. złotych), płatną w chwili wydania pojazdu, gotówką.

§ 5

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 6

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym koszty opłaty skarbowej, obciążają ………………

§ 7

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………..
Sprzedający
……………………………..
Kupujący


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj