Strona główna Firma Umowa o pracę: Jak napisać umowę o pracę?

Umowa o pracę: Jak napisać umowę o pracę?

Zobacz czym jest umowa o pracę, jak ją napisać, zapoznaj się ze wzorami umów o pracę.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest to zgodne oświadczenie woli stron, według którego jedna ze stron, zwana pracownikiem, zobowiązuje się świadczyć pracę w sposób powtarzający się na rzecz drugiej strony, zwanej pracodawcą, który z kolei zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem. Jest to umowa dwustronna, odpłatna i konsensualna (Żołyński 2010: 209).

Umowa o pracę może przybrać formę: umowy na czas nieokreślony, umowy na czas określony, umowa na czas wykonywania określonej pracy, umowa na zastępstwo. Każda z tych umów może zostać poprzedzona umową na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy (por. Bejnarowicz i inni 2008: 6).

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Każda zmiana warunków umowy o pracę, również wymaga pisemnej formy. Umowa o pracę określa strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności (art. 29 Kodeksu pracy):

 1. rodzaj pracy,

 2. miejsce wykonania pracy,

 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

 4. wymiar czasu pracy,

 5. termin rozpoczęcia pracy.

Wzór umowy o pracę

Umowa o pracę – wzór
…………………………..
(miejscowość i data)

…………………………..
(pieczęć pracodawcy)

…………………………..
(numer REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ

zawarta dnia …………………….. w …………………….. pomiędzy
…………………(nazwa firmy)………………… w …………………….., przy ul. …………………….., reprezentowaną przez ……………………..,
a
…………………(imię i nazwisko)…………………, zamieszkałym/zamieszkałą w …………………….., legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym nr ……………………..,
na ………. (na jaki czas: okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy) ….

 1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
  1. rodzaj umówionej pracy ….. (stanowisko, zawód) …….
  2. miejsce wykonywania pracy ……………………………..
  3. wymiar czasu pracy ……………………………………….
  4. wynagrodzenie ….. (składniki wynagrodzenia, ich wysokość, podstawa prawna ich ustalenia) …..
   ………………………………………………………………..

  5. inne warunki zatrudnienia ……………………………….
   ………………………………………………………………..
   ………………………………………………………………..
   ………………………………………………………………..

  6. …………………… (dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku do wynagrodzenia /art. 151 § 1 k.p./ – dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy) …………..

 2. Termin rozpoczęcia pracy ………………………………..
………………………………………………………..
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej)

……………………………….
(data i podpis pracownika)

Wzór umowy o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny – wzór
…………………………..
(miejscowość i data)

…………………………..
(pieczęć pracodawcy)

…………………………..
(numer REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY

zawarta dnia …………………….. w …………………….. pomiędzy
…………………(nazwa firmy)………………… w …………………….., przy ul. …………………….., reprezentowaną przez …………………….., zwaną dalej Pracodawcą,
a
…………………(imię i nazwisko)…………………, zamieszkałym/zamieszkałą w …………………….., legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym nr …………………….., zwanym/zwaną dalej Pracownikiem,

o następującej treści:

§ 1

Pracodawca zatrudnia pracownika na okres próbny od dnia …………………….. do dnia …………………….., w wymiarze czasu pracy …………………….., na stanowisku ……………………..

§ 2

Miejscem pracy jest siedziba firmy w …………………….., ul. ……………………..

§ 3

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonywaną pracę w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – …………………….. zł (słownie: …………………….. zł) brutto, płatne do ……….. dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu przepracowanym;
2) premie i dodatki na warunkach określonych w regulaminie pracy przyjętym w …….(nazwa firmy)…….. w dniu …………………

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………..
Pracownik
……………………………..
Pracodawca


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj