Strona główna Firma Umowa o zakazie konkurencji: Jak napisać umowę o zakazie konkurencji?

Umowa o zakazie konkurencji: Jak napisać umowę o zakazie konkurencji?

Sprawdź czym jest umowa o zakazie konkurencji, jak ją napisać, zapoznaj się ze wzorami umowy o zakazie konkurencji.

Wzór 1. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy · Wzór 2. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji

Problematyka umowy o zakazie konkurencji regulowana jest w art. 1011-1014 kodeksu pracy. Klauzulę konkurencyjną można zawrzeć bezpośrednio w umowie o pracę albo w oddzielnej umowie.

Klauzula taka polega na umownym zakazie podejmowania przez pracownika działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy, a także po jego zakończeniu w przypadku gdy miał dostęp do szczególnie ważnych informacji pracodawcy.

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji) (art. 1011 § 1 k.p.)

Przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3 (art. 1012 § 1 k.p.)

Umowa o zakazie konkurencji wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zarówno pracownik jak i pracodawca powinni w niej sprecyzować pojęcie „działalność konkurencyjna wobec pracodawcy”, ponieważ nie czyni tego kodeks pracy. Powinni oni określić zakres podmiotowy, przedmiotowy, czasowy i terytorialny zakazu konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy może być zarówno nieodpłatna, jak i odpłatna. (Żołyński 2010: 249).

Wzór 1. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy – wzór

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI
W TRAKCIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

zawarta w dniu ……………….. r. w …………………………. pomiędzy:
…………………………………………………… reprezentowanym przez …………………………………., zwanym dalej Pracodawcą,
a
………………………………………………, zam. …………………………………………….., posługującym się numerem PESEL …………………………. zwanym dalej Pracownikiem, o następującej treści:

§ 1

Pracownik oświadcza, że w trakcie trwania stosunku pracy łączącego go z Pracodawcą nie podejmie działalności konkurencyjnej w stosunku do Pracodawcy (zakaz konkurencji).

§ 2

Pracodawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność polega na:
……………………………………………………………

§ 3

Przez podjęcie działalności konkurencyjnej strony umowy rozumieją:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
w zakresie wskazanym w § 2.

§ 4

W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, opisanego w § 3, Pracodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Osobno Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z art. 114-122 k.p. i odpowiedzialność porządkową wynikającą z art. 108-113 k.p.

§ 5

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………..
Pracodawca
……………………………..
Pracownik


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj