Strona główna Firma Umowa o zakazie konkurencji: Jak napisać umowę o zakazie konkurencji?

Umowa o zakazie konkurencji: Jak napisać umowę o zakazie konkurencji?

Sprawdź czym jest umowa o zakazie konkurencji, jak ją napisać, zapoznaj się ze wzorami umowy o zakazie konkurencji.

Wzór 1. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy · Wzór 2. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Wzór 2. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy


UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI
PO USTANIU STOSUNKU PRACY

zawarta w dniu ……………….. r. w …………………………. pomiędzy:
…………………………………………………… reprezentowanym przez …………………………………., zwanym dalej Pracodawcą,
a
………………………………………………, zam. …………………………………………….., posługującym się numerem PESEL …………………………. zwanym dalej Pracownikiem, o następującej treści:

§ 1

Strony umowy zgodnie postanawiają, że w okresie ……………………… po ustaniu stosunku pracy i na obszarze ………………………… Pracownik nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy (zakaz konkurencji).

§ 2

Pracodawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność polega na:
……………………………………………………………

§ 3

Przez podjęcie działalności konkurencyjnej strony umowy rozumieją:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
w zakresie wskazanym w § 2.

§ 4

  1. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji wynikającego z § 1 i 3 niniejszej umowy Pracownik zapłaci Pracodawcy karę umowną w wysokości ……………………..
  2. Pracodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona przez Pracodawcę szkoda jest wyższa od kwoty zastrzeżonej kary umownej.

§ 5

Za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej, w okresie wskazanym w § 1, Pracodawca będzie wypłacać Pracownikowi miesięcznie kwotę ……………….. zł (słownie ………………………………… złotych) brutto, płatną w terminach wypłaty wynagrodzenia, bezpośrednio na konto Pracownika.

§ 6

Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków, a których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę.

§ 7

Umowa ulega rozwiązaniu gdy:
1) upłynął okres jej obowiązywania,
2) Pracodawca nie wypłacił w terminie kwoty opisanej w § 5,
3) Pracodawca zwolnił Pracownika z obowiązku zakazu konkurencji,
4) …………………………………..

§ 8

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………..
Pracodawca
……………………………..
Pracownik


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj