Strona główna Kariera Wniosek o wprowadzenie systemu pracy weekendowej: Jak napisać wniosek o wprowadzenie systemu...

Wniosek o wprowadzenie systemu pracy weekendowej: Jak napisać wniosek o wprowadzenie systemu pracy weekendowej?

Sprawdź jak napisać wniosek o wprowadzenie systemu pracy weekendowej, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się z przykładem wniosku.

Wniosek o wprowadzenie systemu pracy weekendowej

Według art. 144 Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca.

Nie wystarczy pozytywnie rozpatrzeć wniosek pracownika o wdrożenie systemu pracy weekendowej. Konieczne jest również zawarcie przez strony aneksu do umowy o pracę (por. Ciborski 2013: 66).

W przepisach nie określono treści wniosku o wprowadzenie systemu weekendowego. Powinno się w nim jednak określić w jakie dni pracownik chce wykonywać pracę i w jakim wymiarze godzinowym. Oprócz tego dobrze jest wskazać wymiar etatu, w jakim chciałby świadczyć pracę, ponieważ układ kalendarza różni się w zależności od miesiąca, co przekłada się na różną ilość godzin możliwych do wypracowania. Właściwym jest także określić datę początkową, od której pracownik pragnie rozpocząć pracę w tym systemie. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prośby, chociaż nie ma takiego wymogu formalnego (por. Prasołek 2014: 147).

Z uwagi na fakt, iż weekend obejmuje trzy dni, a w miesiącu, który jest okresem rozliczeniowym, są zazwyczaj cztery weekendy, co daje 12 dni potencjalnej pracy przy normie dobowej, która może wynosić maksymalnie 12 godzin – oznacza to 144 godziny pracy. Co za tym idzie, z punktu widzenia interesu pracodawcy w tym systemie będą świadczyły pracę osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu, 3/4 etatu), ponieważ tylko one mogą wypracować cały czas pracy obliczony zgodnie z przepisem art. 144 k.p. (Ciborski 2013: 66).

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane pracownika (imię i nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna);

  3. Dane pracodawcy;

  4. Nagłówek („Wniosek o weekendowy system czasu pracy”);

  5. Treść zasadnicza (prośba o zastosowanie weekendowo-świątecznego systemu czasu pracy);

  6. Wskazanie powodów wystosowania prośby;

  7. Podpis pracownika;

  8. Ewentualnie sformułowanie „Wyrażam zgodę” i miejsce na wstawienie daty, i podpisu przez pracodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania pracodawcy.

Wzór

Wniosek o weekendowy system czasu pracy – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

Wniosek o weekendowy system czasu pracy

Na podstawie art. 144 k.p. uprzejmie proszę o zastosowanie w stosunku do mnie od dnia …………………….. systemu pracy, w którym jest dopuszczalne świadczenie pracy w piątki, soboty, niedziele i święta. Jednocześnie wnoszę o obniżenie obowiązującego mnie wymiaru czasu pracy z pełnego do ……………. etatu.

Prośbę swoją motywuję …………………….. [podać przyczynę] ……………………..

……………………..
(podpis pracownika)

Wyrażam zgodę
……………………..
(data i podpis pracodawcy)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj