Sprawozdanie

Sprawozdanie to inaczej chronologiczne przedstawienie ustne lub pisemne przebiegu zdarzeń, których autor sprawozdania był świadkiem. Szczegółowe odtworzenie kolejności wydarzeń.

Sprawozdanie można przedstawić w postaci narracyjnej albo w tabeli.

Powinno:

 • uwzględniać: miejsce, czas, uczestników,
 • obiektywnie prezentować sytuację, choć na końcu formułuje się własne uwagi,
 • przedstawiać fakty chronologicznie,
 • selekcjonować fakty, aby najważniejsze informacje nie zginęły w natłoku danych,
 • być czytelne, przejrzyste i konkretne,
 • w sprawozdaniu okresowym, należy odwołać się do sprawozdań wcześniejszych.

Układ

 1. Tytuł
 2. Tło opisywanego wydarzenia
 3. Chronologicznie uporządkowany przebieg zdarzeń
 4. Podsumowanie, ocena wydarzeń
 5. Własnoręczny podpis
 6. Miejsce i data

Wzór (dla sprawozdania
z konferencji w Warszawie)


Sprawozdanie z konferencji
[tytuł konferencji]

W związku z objęciem przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku, odbyła się w Warszawie, w… [miejsce] konferencja zorganizowana przez… Miała ona miejsce w dniach…

Konferencja rozpoczęła się o godzinie… wystąpieniem… Przywitano przybyłych gości, po czym… Następnie wygłoszono referat… [chronologiczny przebieg zdarzeń].

Efektem spotkania było… Przedstawiciele wszystkich ośrodków zgodnie uznali, że było to wydarzenie o wysokiej randze…

[podpis]

Warszawa, dn…


Skomentuj