Strona główna Firma Bilans: Jak napisać bilans?

Bilans: Jak napisać bilans?

Sprawdź jak napisać bilans na potrzeby biznesplanu dla swojej firmy, zapoznaj się ze wzorami bilansów.

Bilans

Bilans jest obrazem sytuacji finansowej firmy w danej chwili. Stanowi zestawienie stanu posiadania firmy, a więc aktywów i pasywów. Jest źródłem danych do wszelkich dalszych analiz finansowych. Podstawowa zasada konstruowania bilansu zakłada, że aktywa odpowiadają pasywom.

Dzięki bilansowi można ocenić ile warta jest firma w określonej chwili. Bilans ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla właścicieli firmy, lecz również dla inwestorów, ponieważ im mniejsze jest zadłużenie w stosunku do aktywów, tym bezpieczniejszym oraz bardziej atrakcyjnym partnerem jest firma.

W tym artykule zajmiemy się bilansem przygotowywanym na potrzeby napisania biznesplanu. Opracowania dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych niejednokrotnie są zawiłe, przewidują wiele wariantów, przez co zaciemniają obraz tego, jak napisać bilans dla swojej firmy. W artykule omówiono jak przygotować bilans na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, a więc znacznie mniej szczegółowego niż to wynika z zapisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Definicje

W celu napisania bilansu dla swojej firmy, musisz znać pewne definicje:

 • Aktywa – wszystkie składniki majątku firmy, to wszystko na co wydano pieniądze (np. gotówka, samochody, zapasy). Aktywa powstają w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości przyniosą korzyści ekonomiczne firmie. Aktywa dzieli się na: aktywa trwałe (firma posiada je w długim okresie czasu) i aktywa obrotowe (są zużywane w krótkim okresie czasu);

 • Pasywa – źródła finansowania przedsiębiorstwa, informacja skąd wzięto pieniądze (np. kredyty, kapitał własny, raty, zysk z poprzednich lat itp.);

 • Wartości niematerialne i prawne – są to np. patenty, licencje, koszty oprogramowania, badań itp.;

 • Rzeczowe aktywa trwałe – są to m.in. nieruchomości, urządzenia, maszyny, środki transportu;

 • Kapitał własny – wkład własny właścicieli, zyski firmy;

 • Zobowiązania – obowiązek wykonania świadczeń o określonej wartości. Można mówić o: rezerwach (zobowiązania, których termin lub kwota nie jest pewny), zobowiązaniach krótkoterminowych (zobowiązania wymagane w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego), zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy);

 • Rozliczenia międzyokresowe – rozliczenia, które zostały już poniesione, lecz zostaną rozliczone w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

 • Dzień bilansowy – dzień, w którym jest sporządzany bilans.

Bilans krok po kroku

 1. Wypisz wszystkie elementy składające się na bieżącą sytuację finansową (w danym dniu) Twojej firmy wraz z ich wartością w złotówkach. Uwzględnij posiadaną gotówkę, lokale, wszelkie materiały, maszyny i urządzenia należące do firmy, kredyty, pożyczki itd.;

 2. Podziel wszystkie wyszczególnione wyżej pozycje na dwie grupy, tzn. na aktywa i pasywa. Aktywa są wszystkim co firma posiada, na co wydano pieniądze (np. samochód, budynek, urządzenia, wyposażenie, gotówka, udzielone przez firmę pożyczki). Natomiast pasywa to źródła skąd pieniądze zostały wzięte (np. kredyt, kapitał własny);

 3. Sumy po stronie aktywów i pasywów powinny być równe. Jeśli tak nie jest, zastanów się czy w przeszłości nie został np. zużyty kapitał własny na zakup jakiegoś urządzenia;

 4. Wszelkie zobowiązania, inwestycje można podzielić na krótkoterminowe (do 12 miesięcy) i długoterminowe. Tak samo aktywa dzieli się na aktywa trwałe (posiadane w długim okresie czasu) i aktywa obrotowe (posiadane w krótkim okresie czasu);

 5. Bilans jest sporządzany na określony dzień, ale najczęściej zawiera też prognozę na najbliższe lata.

Wzór 1

Wzór bilansu będącego częścią biznesplanu dla małej firmy.

Aktywa Pasywa
Aktywa trwałe Kapitał własny
I. Budynek Kredyt hipoteczny
II. Maszyny i urządzenia
III. Meble
Aktywa obrotowe
I. Gotówka
II. Gotówka w banku
III. Zapasy materiałów
AKTYWA RAZEM PASYWA RAZEM

Wzór 2

Wzór bilansu będącego częścią biznesplanu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Wyszczególnienie Lata
0 1 2 3 4 5
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Grunty
2. Budynki i budowle
3. Urządzenia i maszyny
4. Środki transportu
5. Pozostałe środki trwałe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Pozostałe aktywa obrotowe
AKTYWA RAZEM
PASYWA
C. Kapitał (fundusz) własny
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Kredyty i pożyczki
2. Pozostałe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Z tytułu dostaw i usług
2. Kredyty i pożyczki
3. Pozostałe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM

Przykład

Przykład bilansu będącego częścią biznesplanu przedsiębiorstwa.

Wyszczególnienie Rok bazowy I rok II rok III rok
AKTYWA
Aktywa trwałe 1 525 000 2 145 000 2 145 000 2 145 000
– Grunty 200 000 200 000 200 000 200 000
– Szklarnie 620 000 1 240 000 1 240 000 1 240 000
– Budynki gospodarcze 103 000 103 000 103 000 103 000
– Urządzenia 162 000 162 000 162 000 162 000
– Kwaszarnia 160 000 160 000 160 000 160 000
– Kotłownia 18 000 18 000 18 000 18 000
– Budynki 262 000 262 000 262 000 262 000
Aktywa obrotowe 67 000 181 000 271 000 397 800
– Zapasy produktów 49 000 49 000 49 000 49 000
– Zapasy materiałów 12 000 12 000 12 000 12 000
– Środki pieniężne 6 000 120 000 210 000 336 800
AKTYWA RAZEM 1 592 000 2 326 000 2 416 000 2 542 800
PASYWA
– Kapitał własny 1 000 300 2 100 000 2 200 000 2 500 000
– Kredyt 591 700 226 000 216 000 42 800
PASYWA RAZEM 1 592 000 2 326 000 2 416 000 2 542 800

Komentarze

2 KOMENTARZE

 1. Bardzo prosto i klarownie wytłumaczone. Dzięki wam rozpisałem cały rozdział 5.4 w moim biznes planie. Dziękuję

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj