Strona główna Inne Umowa pożyczki: Jak napisać umowę pożyczki?

Umowa pożyczki: Jak napisać umowę pożyczki?

Sprawdź jak napisać umowę pożyczki, zapoznaj się ze wzorami.

Wzór 1 · Wzór 2

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki jest uregulowana w księdze trzeciej Kodeksu cywilnego, w przepisach art. 720-724. Jest umową konsensualną (dochodzącą do skutku przez samo porozumienie stron, a wydanie przedmiotu pożyczki stanowi wykonanie zawartej umowy) i dwustronnie zobowiązującą (por. Podel 2011: 393-394).

Według art. 720 Kodeksu cywilnego „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Czasami pożyczka jest mylona z kredytem. W odróżnieniu od kredytu może być ona udzielona przez osobę fizyczną i nie wymaga określenia celu w jakim pieniądze zostaną wykorzystane. Nie ma także obowiązku naliczania i pobierania odsetek (por. Młodzikowska 2007: 90).

Umowa pożyczki może być zawarta nieodpłatnie lub odpłatnie (np. odsetki). Jeśli nie ma zapisu o odpłatności, przyjmuje się, że pożyczka została udzielona za darmo. Umowa powinna być zawarta na piśmie, jeśli dotyczy wartości powyżej 500 zł.

W interesie udzielającego pożyczkę jest określenie w treści umowy terminu zwrotu pożyczki oraz prawnych sposobów spłaty długu: „w rachubę wchodzić może poręczenie osoby trzeciej, wystawienie weksla, zastaw w tym zastaw rejestrowy, ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie na zabezpieczenie, itd.” (Widło 2004: 129).

Istnieje możliwość odstąpienia od umowy i odmówienia wydania przedmiotu pożyczki, gdy jej zwrot jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Jednak uprawnienie to nie przysługuje pożyczkodawcy jeśli w chwili zawarcia umowy wiedział o złym stanie majątkowym drugiej strony lub z łatwością mógł się dowiedzieć (art. 721 k.c.).

Wzór 1

Umowa pożyczki – wzór

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu …………… w ……………….. pomiędzy:
……………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria …. nr …….. wydanym przez …………………………………………….., zamieszkałym w ………………… przy ul. ……………………………. zwanym dalej „Pożyczkodawcą”,
a
……………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria …. nr …….. wydanym przez …………………………………………….., zamieszkałym w ………………… przy ul. ……………………………. zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie wynoszącej ……….. zł (słownie: …………………………… …………………………. złotych).

§ 2

Wraz z podpisaniem umowy Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy sumę pieniężną wymienioną w § 1, której odbiór Pożyczkobiorca kwituje przez podpisanie umowy.

§ 3

Pożyczka zostaje udzielona na okres ……….., do dnia …………….

§ 4

 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić pożyczkę wraz z odsetkami najpóźniej w dniu określonym w § 3 umowy.
 2. Pożyczka zostanie spłacona przelewem na rachunek bankowy numer ………….. prowadzony przez bank ……………..

§ 5

 1. Kwota pożyczki jest oprocentowana w wysokości ……..% w stosunku rocznym.
 2. Odsetki naliczane będą począwszy od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty.
 3. W przypadku spłaty pożyczki przed terminem odsetki od kwoty pożyczki zostaną naliczone do dnia zapłaty.
 4. W wypadku zwłoki w spłacie pożyczki ustala się odsetki karne w kwocie ……… dziennie.

§ 6

 1. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki Pożyczkobiorca wystawia weksel własny in blanco na Pożyczkodawcę, który Pożyczkodawca będzie miał prawo wypełnić na kwotę stanowiącą równowartość niezapłaconej części pożyczki wraz z należnymi odsetkami.
 2. Po spłaceniu całej kwoty pożyczki wraz z odsetkami weksel zostanie zwrócony Pożyczkobiorcy.

§ 7

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi ………………….

§ 8

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w ………… jednobrzmiących egzemplarzach, po ……….. dla każdej ze stron.

……………………………..
Pożyczkodawca
……………………………..
Pożyczkobiorca


Komentarze

8 KOMENTARZE

 1. Witam!. Chcę pożyczyć córce pieniądze na zakup domu. Czy muszę w umowie pożyczki wpisać par. dot. oprocentowania. Pozdrawiam Elżbieta.

 2. Oferta szybkiego finansowania w 72 godzin

  Chcesz pożyczyć pieniądze, zostały odrzucone przez Banki i instytucje finansowe. Dobrze przyszedł. Informuję was, że jestem szczególności, z tło było 6.000.000€, które włożyłem w dziedzinie pożyczki pomiędzy szczególności. Do każdego wniosku o kredyt, że to ja : kredyt na auto, kredyt na zakup domu, kredyt w celu spłaty kredytu, kredyt na finansowanie projektu. Nie jestem gotowa, że dla ludzi dobry charakter i raczej mi zapłacić :

  annick.malenfant02@gmail.com

 3. Co z tego ze piszesz z kims umowe skoro jest to później gowno warte ja pozyczylem komus pieniądze na określony termin i okreslony procent minelo dwa lata oddalem sprawe do sadu i sie okazalo ze umowa gowno znaczy i to ze jest zawarta na okreslonych warunkach z umowy wynikalo ze gosc ma oddac 28tys a sad postanowil ze ma oddac 7 tys a za prawnika ja sobie musze sam zaplacic to jest nasze polskie kurwa prawo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj